آماده تعامل گسترده با جهان هستیم

Sobh Eqtesad - - News -

رئیس مرکز تحقیقات اســتراتژیک ریاست جمهوری تاکید کــرد: امروز ضمن تثبیت حقوق خود در صنعت هستهای صلحآمیز، آماده تعامل گسترده با جهان هستیم. به گــزارش ایلنا، حســامالدین آشــنا در یادداشــتی کوتاه در کانــال تلگرامی خود نوشــت: ما بر اســاس اصــل «حکمت» دریافتیم که برای تأمین انرژی کشــور و پایدارســازی آن به انرژی هستهای نیازمندیم و تصمیم به توسعه دانش هستهای گرفتیم؛ بر اساس اصل «عزت» بیش از یک دهه در مقابل همه فشــارها مقاومت کردیم و حق خود را مطالبه نمودیم؛ و بر اساس اصل «مصلحت» وارد مذاکره شدیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.