انسداد مرزی فقط بصورت فیزیکی موثر نیست

Sobh Eqtesad - - News -

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسح گفت: انســداد مــرزی اگر فقط بصورت انســداد فیزیکی باشــد، قطعا پاسخگو نیست، بلکه باید مراقبت بصری، هوایــی و در کنار آن نظارت انســانی نیز انجام شود. به گزارش ایســنا، امیر ســرتیپ امیر حاتمی درباره حفاظت از مرزهای جمهوری اسالمی ایران، اظهار داشــت: قطعا در همه کشورها به خصوص کشــورهایی که مانند ایران همسایگان زیادی دارند و در نقاطی قرار دارند که با مسائل امنیتی در مرز مواجه هستند، حتما باید تلفیقی از مجموعه ظرفیتهای انسانی، فنی، فناورانه، موانع و امکانات فیزیکی برای حفاظت از مرزها به کار گرفته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.