جامعه زنان اصولگرا برای آینده برنامهریزی میکنند

Sobh Eqtesad - - News -

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: همه برای آینده برنامهریزی میکنند و زنان اصولگرا هم از این مســئله مستثنی نیستند.فاطمه رهبر عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی در گفتوگو با باشــگاه خبرنگاران جــوان، درباره فعالیتهای کنونی جامعه زنــان اصولگرا، گفت: بعــد از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری تا حدی فضا آرام شده است و همه برای آینده برنامهریزی میکنند و زنان اصولگرا هم از این مســئله مستثنی نیستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.