پرویز داوودی رئیس دفتر آیت اهلل هاشمی شاهرودی شد

Sobh Eqtesad - - News -

پرویــز داوودی یکی از اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام رئیس دفتر آیت اهلل هاشــمی شاهرودی شــد.به گزارش ایسنا، آیت اهلل هاشــمی شــاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در حکمــی پرویز داوودی را به عنوان رئیس دفتر خود در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد.داوودی معاون اول و مشاور امور اقتصادی رئیس دولت نهم و رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری دولت دهم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.