وزیر‌راه‌و‌شهرسازی: ۹۱‌میلیون‌ایرانی‌در‌فالکت‌زندگی‌م ‌یکنند

Sobh Eqtesad - - News -

وزیر راه و شهرســازی با اعالم این که در تهران ۰۰۵ هزار خانــه خالی داریم و در عین حال عــده ای در فالکت زندگی می کنند، مدعی شــد: مبنای جابجایی ها در وزارت راه و شهرسازی مباحث کارشناسی است.به گزارش تسنیم، عباس آخوندی با بیان این که مبنای بنــده برای همکاری صداقت بوده اســت، اظهار کــرد: مبنای تصمیم گیری مبنای کارشناســی بوده و تصمیم به این جابجایی و تصمیم سخت گرفتــم. وی تصریح کــرد: راه ناپیموده بسیاری را در پیش داریم، وضع شهرسازی در ایران بسیار آشفته است و تا رسیدن به مرحله ای که قابل قبول باشــد کار بسیار سختی اســت.وی با بیان این که حرکت و قابلیت جابجایی و قابلیت ســکونت دو مسئله شهرهای کشور است، ادامه داد: در مفهوم شهر و ایران دچار سرگشتگی شده ایم. شهر در عرصه تاخت و تاز سوداگران بود و تصمیم می گرفتند کجا چه بسازند. بر این باورم که در ایران چند دهه درگیر خواهیم بود. وقتی نظام شهرنشینی از قائده خارج می شــود با یک تصمیم دولتی به قائده خودش باز نمی گردد.وی با اشاره به این که فرسودگی شهرها از درون و حاشیه نشــینی از برون دو روی یک سکه است، اظهار کرد: اساسا مفهوم شهر و قانون را از دست داده ایم، مفهوم شهروند را از دست داده ایــم. در چنین فضایی تصور کنید با یک تصمیــم اداری می توان به نقطه اول بازگشت؟وزیر راه و شهرسازی با بیان این که ۵۱ میلیون نفر در تهران و حاشیه های آن زندگی می کنند، گفت: در تهران ۰۰۵ هزار خانه خالی داریم و از طرف دیگر عده ای در فالکت زندگی می کنند، در کشور نیز ۹۱ میلیون نفر در فالکت زندگی می کنند. این عدم تعادل را می توان با دستور برطرف کرد؟ آخونــدی افزود: از روز اول ســال ۲۹ که با شــهرداری تهران جلسه داشتیم بحث ما این بود که چقدر ظرفیت شهرنشــینی ایجاد شده اســت. االن ظرفیت جمعیت پذیری تهران باالی ۱۱ میلیون نفر است در حالی قرار بوده ۷.۸ میلیون نفر در این شهر زندگی کند. وی تصریح کرد: با انتقاد تلویحی از عملکرد شــهردار سابق تهران اظهار کرد: اگر آقای نجفی (شهردار تهران) دو میلیــون نفر به جمعیت پذیری تهران اضافه کند باید بگوید عملکرد خوبی داشته است. وی با بیان این که در پردیس و پرند چه نشانی از ایران می بینید، گفت: آخر کار می توانیم در ناکجاآباد زندگی کنیم. واقعا راه ســختی را در پیش داریم و برگشتن به مفهوم ایران در کشور به معضل تبدیل شده است.وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بازآفرینی شهری یعنی برگشتن به مفهوم شهر، توســعه و مدیرنیته است. وقتی می خواهیم به این مفاهیم برسیم باید به یک ایران مدرن مدنی بر منبای حقوق و قانون برســیم.آخوندی با بیان این که ساختن خانه در بیابان مســئله حاشیه نشینی را حل می کند، اظهار کرد: دو بار استیضاح شده ام و هیچ برایم مهم نیست. وقتی در مقابل سودداگران شهری می ایستید این بی هزینه نیســت. فکر می کنم آخر کار آمده ایم هزینه بدهیم و اگر نمی خواستیم می رفتیــم همان زندگی دانشــگاهی را ادامه مــی دادیم.وی گفــت: باید اینقدر با هــم گفت وگو کنیم تــا ببینیم آینده شهرنشینی کشــور چیست. این حضراتی که شهرنشینی را به این وضعیت رساندند اکثرا از معماری اسالمی ایرانی حرف می زدند اما آخر کار در کشور بیغوله ساختند. به گزارش تسنیم، پیروز حناچی در حالی جای خود را به مدیرعامل ســابق شرکت عمران و بهســازی شهری ایران داد که به عنوان یکی از سرســخت ترین منتقدان عملکرد شهرداری تهران شناخته می شود. طی چهار ســال دولت یازدهم شهرداری تهران همواره تبدیل به سیبلی برای انتقاد مسئوالن و مدیران وزارت راه و شهرسازی شده بود. این رویه در چند ماه باقیمانده به زمان برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری شدت گرفت به طوریکه وزیر راه و شهرســازی اقدام به راه اندازی یکی کانال در شــبکه های اجتماعی کرد. وی تقریبا به طــور روزانه مطالبی در نقد عملکرد شهردار ســابق به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری را از طریق همین کانال منتشر می کرد. به موازات این اقدام پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عالوه بر بازنشــر این مطالب بــه نقل از معاون سابق آخوندی مطالب متعددی را در همین راستا منتشر می کرد.گفته می شود تغییرات امروز وزارت راه و شهرسازی با هدف هم راســتا شدن معاونت معماری و شهرسازی با شــهرداری تهران در دوره جدید صورت گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.