کاهش‌۵۳‌درصدی‌فروش‌در‌بازار‌ لوازم‌التحریر

Sobh Eqtesad - - News -

رییس اتحادیه فروشــندگان نرم افزار از رکود در بازار لوازم التحریر در آســتانه آغاز ســال تحصیلی خبــر داد و گفت: شــهریورماه که زمــان اوج فروش در این صنف محســوب میشود در قیاس با ســالهای قبل حدود ۰۳ تا ۵۳ درصد کاهش فروش را تجربه کردهایم.موسی فرزانیان در گفتوگو با ایســنا، اظهار کرد: اکنون رکودی در فضای جامعه حاکم است که بر اساس آن فروش ما هم نسبت به سالهای قبل بسیار کمتر شده و حجم خریدهای مردم به مراتب کمتر از سالهای قبل اســت و همکاران ما که در سالهای گذشته شــهریورماه حتی فرصت نداشــتند جواب سالم دیگران را بدهند، این روزها بیکار هستند.رییس اتحادیه فروشندگان نرم افزار با اشاره به این که در سال جاری قیمت نوشت افزار و لوازم التحریر نسبت به سال گذشته تنها پنج تا ۰۱ درصد افزایش داشــته است، گفت: حتی در برخی اقالم با توجه به رکود حاکم در بازار، افزایش قیمتی نداشتهایم.

۰۴‌درصد‌بازار‌لوازم‌التحریر‌در‌اختیار‌تولیدات‌داخلی

فرزانیان همچنین عنوان کرد: اکنون شاید حدود ۰۴ درصد نیاز کشــور به لوازم التحریر از کاالی داخلی تامین شود، اما تولید کنندگان این بخش توان تامین ۰۸ درصدی این بازار را دارا هستند و در صورت حمایتهای کافی میتوانند بخش عمدهای از مصرف این بخــش را تامین کنند.وی ادامه داد: طی یک تا دو ســال گذشــته به واسطه حمایتهای خوبی که از این عرصه صورت گرفت، حدود ۰۱ تا ۵۱ درصد رشد تولید در این بخش را شاهد بودیم، اما مهم آن است که این حمایتها ادامهدار باشد.رییس اتحادیه فروشندگان نرم افزار افزود: در سال های گذشــته نیز در یک دوره حمایتهایی از ایــن صنعت صورت گرفت، اما پــس از مدتی با قطع این حمایتهــا همگان ســراغ واردات کاال در این بخش رفتند. برهمین اســاس اکنون تولیدکنندگان ما نمیتوانند ریسک زیــادی کنند و با تردید در حــوزه تولیدات این بخش ورود میکنند.

عمده‌واردات‌از‌کشورهای‌آسیایی‌است

فرزانیان ادامه داد: حتی برخی از تولیدکنندگان به واســطه شــرایط بازار کاالی خود را به اسم برندهای خارجی عرضه میکنند تا شرایط بهتری را تجربه کنند. به عنوان مثال یک کارخانه در گذشته محصوالتش را را با همکاری یک شرکت خارجی تولید میکرد اما پس از مدتی تولیدکننده خارجی از ایران رفت و اکنون این شرکت نمیتواند محصوالت خود را که با همان کیفیت و در همان خط تولید، تولید میشود به این اسم به فروش برساند.رییس اتحادیه فروشندگان نرم افزار با تاکید بر کیفیت مناسب کاالهای داخلی، اظهار کرد: از نظر کیفیت نوشــت افزار ما واقعا در شــرایط خوبی قرار دارد و حداقــل در قیاس با نمونههای چینی به مراتب قابل قبولتر هستند. اکنون عمده واردات این بخش از چین، هند، کره، اندونزی و مالزی صورت میگیرد و تنها بخش اندکی از کاالها از اروپا وارد میشوند.

قیم ‌ت‌لواز ‌مالتحریر‌در‌بازار‌مصرف

وی بــا بیان اینکه در حال حاضــر در زمینه تولید دفتر ۵۹ درصد نیاز کشــور به واســطه تولیدکنندگان داخلی تامین میشــود، گفت: قیمت یک دفتر ۰۵ بــرگ از ۰۰۷ تا ۰۰۸ تومان شــروع شــده و تا ۰۰۰۲ تومان میرســد.فرزانیان همچنین عنوان کرد: همچنین قیمــت خودکارهای تولید داخل به شکل عمده ۰۱۳ تا ۰۲۳ تومان است. البته هستند برندهایی که قیمتهای باالتری از این داشــته باشند اما در مجموع بیشترین خرید خودکارهای ایرانی مربوط به این نوع خودکارها می شود، در حالی که نمونههای خارجی از ۰۵۴ تا ۰۰۹ تومان قیمت گذاری میشوند و در میان آنها بیشترین استقبال از خودکارهای ۰۰۵ تا ۰۰۶ تومانی صورت میگیرد. رییس اتحادیه فروشندگان نرم افزار در پایان گفت: در حوزه مدادهای رنگی به طور عمده ۲۱ بسته مداد رنگی ۲۱ تایی ایرانی به قیمت ۵۴ هزار تومان و خارجی به قیمت ۵۶ هزار تومان به فروش میرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.