سرمایه‌گذاری‌۰۳۴‌میلیارد‌ریالی‌بخش‌ خصوصی‌جزیره‌قشم‌در‌سه‌طرح‌شیالتی

Sobh Eqtesad - - News -

مشــاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشــور پــس از بازدید از دو طرح صنعتی قشم، کلنگ بزرگترین سایت پرورش میگو با ظرفیت دو هزار و ۰۰۲ تن را در غرب جزیره به زمین زد. به گزارش روابط عمومی ســازمان منطقه آزاد قشــم، مزرعه پرورش میگو شــرکت دریانوردان قشــم در زمینی به مســاحت ۰۲۲ هکتــار و طراحی ۰۶۱ اســتخر یک هکتاری با حضور مرتضی بانک، حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیــره و مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم و تیم همراه به زمین زده شــد. با آماده سازی بزرگترین ســایت پرورش میگو در قشــم با سرمایه گــذاری ۰۰۲ میلیارد ریالــی بومیان این جزیره، ســاالنه دو هــزار و ۰۰۲ تن میگو به ظرفیت تولید این آبزی در قشــم اضافه خواهد شد.بنا به این گزارش، مشاور رئیس جمهور همچنیــن از مزرعه پرورش میگو مروارید شکیل قشم با ۰۱۱ میلیارد ریال ســرمایه گذرای بومیان جزیره و طراحی ۰۲۱ اســتخر یک هکتاری در ۰۵۱ هکتار زمیــن این مجموعه شــیالتی نیز بازدید کرد. هم اکنــون ۰۳ مزرعه پرورش میگو این شــرکت به طور کامل به بهره برداری رسیده که در دور اول برداشت ساالنه این آبزی در خرداد ماه امســال ۰۱۱ تن میگو برداشت شد و آذر ماه امسال نیز محصوالت پرورشی میگو این مزرعه به عنوان دور دوم برداشــت ها به بازار عرضه می شــود.۰۴ استخر دیگر این شرکت نیز به مرحله آماده سازی نهایی نزدیک شده و در نهایت قرار اســت هر ســال یک هزار تن میگو در دو نوبت از مجموع ۰۲۱ استخر این مجموعه شیالتی برداشت شود. شــرکت درنا مهر قشــم نیز که هم اکنون بــا پنج قفس در زمینــه پرورش ماهی با ۰۲۱ میلیارد ریال

ســرمایه گذاری بومیان غرب جزیره قشم مشغول فعالیت است مورد بازدید مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور قرار گرفت. ســرمایه گذاران این شــرکت موفق شدند گونه های با ارزش بومی شامل ماهــی هامور و صبیتــی را در قفس های دریایی پرورش دهند.مجموعه آبزی پروری درنا مهر قشــم دارای سه سایت است که عملیات تکثیر ماهی (مولد سازی و تولید بچه ماهی) آن در سایت خشکی، اقدامات ذخیره سازی در سایت دریایی با ۵ قفس و عملیات تعمیر و ساخت قفس این مجموعه نیز در سایت پشتیبانی آن انجام می شود. بنا به این گزارش، ظرفیت اســمی تکثیر ماهی در قفس شــرکت آبزی پروری درنا مهر قشــم ۵ هزار قطعه در سال و ظرفیت پرورش ماهی این شــرکت نیز دو هزار و ۰۰۴ تن در ســال می باشد.دکتر مرتضی بانک مشــاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور پس از انتصاب به این مسئولیت، منطقه آزاد قشم را به عنوان نخستین مقصد سفر خود در میان مناطق آزاد کشور انتخاب کرد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.