پیشرفت‌فیزیکی‌نخستین‌ترمینال‌مکانیزه‌ غالت‌بنادر‌کشور‌در‌بندر‌امام‌خمینی‌(ره)

Sobh Eqtesad - - News -

روند احداث نخســتین ترمینال اختصاصی مکانیزه غالت بنادر کشور از پیشــرفت فیزیکی مطلوبی در بندر امام خمینی (ره) برخوردار است. به گزارش روابط عمومی، آیت رضا زاده – معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان- ضمن یادآوری مراحل آغازین عملیات اجرایی احداث این ترمینال تخصصی با حضور وزیر راه و شهرســازی در مجتمع بندری امام خمینی(ره)، اظهار داشت: پروژه احداث سیلو، گالری انتقال و خرید تجهیزات تخلیه و بارگیری غالت بر روی اسکله به صورت کامال مکانیزه، با سرمایه گذاری بالغ بر یکهزار و ۷۰۵ میلیارد ریالی بخش خصوصی در مساحتی معادل ۴۷ هزار متر مربع در خرداد ماه سال جاری آغاز شــد. وی افــزود: این پروژه، با هدف توســعه توانمندی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) در تخلیه و بارگیری کاالهای اساســی و تثبیت جایگاه آن در کشور و همچنین ارایه خدمات مطلوب به مشتریان بــه عنوان یکی از پیشــرفته ترین ترمینال های غالت بنادر کشــور آغاز شده است. معاون مهندســی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزســتان ضمن بیان این مطلب که روند پیشرفت احداث این ترمینال مکانیــزه در نوع خود به لحاظ حجم ســرمایه گذاری و ابعاد آن کم نظیر است، گفت: این پروژه با نظارت مستمر واحد مهندسی و عمران این اداره کل و تالش عوامل اجرایی در مرحله شــمع کوبی زیر فنداسیون سیلوها بوده و روند عملیات اجرایی مطلوب ارزیابی می شــود. به گفته رضازاده، احــداث این ترمینال تأثیر به ســزایی در ارتقاء ظرفیــت و توان تخلیه و بارگیری کاالهای اساســی در این مجتمع بزرگ بنــدری دارد. وی ابراز امیدواری کرد، با تداوم تالش ها و پیشرفت های ایجاد شده، این ترمینال حســب تعهدات قراردادی ســرمایه گذار، تا ۸۱ ماه آینده تکمیل و بهره برداری شود. شایان ذکر است، به موازات پیشرفت فیزیکی ساخت ترمینال مکانیزه غالت در این بندر، ســه دستگاه برج تخلیه غالت توسط سرمایه گذار خریداری و مونتاژ شده و هم اکنون در حال بهره برداری است. یادآور می شــود، در بندر امام خمینی(ره) که از مزیت های بازرگانی و امکانات و تجهیزات مناســب، برخوردار است، تخلیه و بارگیری بیش از ۰۸ درصد از کاالهای اساسی کشور از جمله غالت و خوراک دام انجام می گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.