آسیابان‌دیروز،‌بانك‌داران‌امروز

Sobh Eqtesad - - News -

این وصیت گهر بار نســل به نسل میان نوادگان آسیابان منتقل شد و به نسل ما رسید و اینگونه شد که این تبار یعني تبار آسیابانها براي راه اندازي کار مــردم در خدمت به خلق بجاي گندم پول آنهــا را مي گرفتند و به دیگران مي فروختند و از این راه پشت سر هم شعبه درست مي کردند و این بود که آسیابان ها چگونه بانک دار شدند. من که از تمثیل جناب ســروان و تشبیه این دو شغل از اینکه سارقین از غفلت ما ســوء اســتفاده کرده و با ورود به منزل و شکستن پنجره اشیاء قیمتي خانواده و پول و کارتهاي هدیه مجمع قرآني هیئت را برده بودند، کامال غفلت کرده مجذوب ضبط ماجراي بانکداري و آســیابان شده بودم و در ذهــن خود پیرایه هاي مختلفي را بــه موضوع گره میزدم ، از وجوه مختلف به شــباهت این دو شــغل و رفتار صاحبانش با مردم بیشتر نگاه میکردم. با خود مي اندیشیدم که چگونه و با اینکه مردم میدانند بانکها با آنها چه میکنند، وارد شعبه بانک میشــوند و شماره نوبت میگیرند و گاهي وقت معتنابهي در نوبت میمانند تا به پشت گیشه رفته هر چه گیشه دار بگوید را تمکین نموده و با این روش مجبور اما ناراضي، به پیشینیان ایشان دعا و به حاضرینشان نفرین کنند. والسالم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.