اهمیت‌پیما‌نهای‌دوجانبه‌و‌منطق ‌های‌

Sobh Eqtesad - - News -

رئیس اتاق بازرگانــی تهران گفت: با توجه به ارتباط مناســب منطقــهای فرهنگی و ارتباطاتــی و مزیت نزدیکــی و ارزان بودن حملونقل، پیمانهای دو جانبه و منطقهای برای ما مؤثرتر و دارای اولویت در مقایسه با پیوستن با WTO است. مسعود خوانساری در گفتگو با تسنیم درباره در اولویت بودن پیمانهای «دوجانبه، ، چندجانبه و منطقهای» یا پیوستن به «سازمان تجارت جهانی »WTO در شرایط فعلی اظهار کرد: در مرحله اول پیمانهای دو جانبه و منطقهای خیلی میتواند به اقتصاد کشور کمک کند و در مقایسه با پیوستن با سازمان تجارت جهانی مؤثرتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.