بیشتر‌تسهیالت‌صرف‌واردات‌م ‌یشود

Sobh Eqtesad - - News -

نماینده سابق مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مصوبه کاهش نرخ سود بانکی صوری است و عملیاتی نمیشود، گفت: بانکها پول مردم را از حسابهای کوتاهمدت به بلندمدت انتقال دادهانــد و بدینگونه مصوبه کاهش نرخ ســود را دور زدهاند. به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا رابطه با موسیالرضا ثروتی با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به اینکه از یک طرف اکثر بانکها ورشکستهاند و از طــرف دیگر کنترل و نظارت بانک مرکزی بر بانکها ضعیف بوده در نتیجه باعث شده است که تمام صورتجلسههای مجمعها که نوشته میشود صوری باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.