واگذاری‌۴۷۱۱‌میلیارد‌ریال‌سهم‌و‌اموال‌دولتی ‌از‌ابتدای‌امسال‌

Sobh Eqtesad - - News -

از ابتدای امســال تاکنون ۴۷۱۱ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصیســازی از طریق مزایده به فروش رسیده که این میزان واگــذاری، ۶۴۰۱ میلیارد ریال به صــورت بلوکی و ۸۲۱ میلیارد ریال به صورت ترجیحی بوده اســت. به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ همچنین از ۴۷۱۱ میلیارد ریال واگذاری در این مدت ۲۰۱ میلیارد ریال از طریق بورس و ۴۷۰۱ میلیارد ریال از طریق مزایده انجام شده که ۹۶۰۱ میلیارد ریال آن متعلق به گروه یک واگذاریها و ۵۰۱ میلیارد ریال متعلق به گروه ۲ واگذاریها بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.