جزئیات‌01‌تفاه ‌منامه‌شرکت‌ملی‌صنایع‌پتروشیمی‌با‌خارج ‌یها

Sobh Eqtesad - - News -

نیاز صنایع پایین دســتی صنعت نفت به سرمایه،دانش فنی و تکنولوژی عامل اصلی مذاکره شــرکت ملی صنایع پتروشیمی با شــرکت های خارجی پــس از اجرای برجام محسوب می شود.به طوری که این شــرکت اقدام به امضای ۰۱ تفاهم نامه با شرکت های خارجی در فضای پسابرجام کرده اســت.به گزارش ایسنا، ایران که در دوران تحریــم بازارهای صادراتی اروپا در حوزه پتروشــیمی را از دســت داده بود در دوران پســابرجام مذارکات خود را با شرکتهای معتبر دنیا آغاز کرد. در حال حاضر مجددا فعالیت صنایع پتروشــیمی در بازارهــای صادراتــی اروپا و همچنین آمریــکای جنوبی آغاز شــده اســت. به طوریکه بســیاری از شــرکتهای معتبر خارجی که قبال در صنعت پتروشــیمی ایران حضور نداشتند، اکنون اعالم تمایل کردهاند. برای مثال شرکت توتال تاکنون در صنعت پتروشیمی ایران سرمایهگذاری نکــرده بود اما اکنون اعــالم تمایل کرده است. همچنین شــرکت BASF در حال بررسی یک طرح با میزان سرمایهگذاری ۴ تــا ۶.۴ میلیارد دالری با یک شــرکت ایرانی است. همچنین شرکتهای لینده، میتسویی، فرکوبه، سوجیت، هیوسانگ و شــل از جمله شرکتهای معتبر خارجی هستند که برای سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی ابراز تمایل کردهاند.تفاهم نامه بین شــرکت ملی پتروشــیمی و شرکت شــل در ۸۱ مهرماه ۵۹۳۱ با هدف انجام مطالعــات و ارزیابی ســرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی ایران و استفاده از دانش فنی شل جهت توسعه صنعت پتروشیمی (با اولویت )GTL امضا شد. با امضای این تفاهم نامه این شرکت هلندی موظف شد جهت حضور و ســرمایه گذاری و اجرای طرح های جدید در صنعت پتروشــیمی بررســی های فنی و اقتصــادی خود را انجام دهد.همچنین شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی با شرکت هیوســانگ(کره جنوبی) با هدف امکانسنجی انجام پروژه مشــترک PDH/PP (تبدیــل گازمایع و پروپــان به پروپیلن و پلــی پروپیلن) در ایران، شرکت ژاپنی با هدف ITOCHU تامین مالی کوتاهمدت (یوزانس) به مبلغ ۰۲۳ میلیــون یورو (قابل افزایش به ۰۴۶ میلیون یورو در صورت لزوم)، با شــرکت ژاپنی به منظــور Marubeniتامین مالی کوتاه مدت (یوزانس) به مبلغ ۰۲۳ میلیون یــورو بر اســاس Corporate

Guarantee شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس قرارداد همکاری امضا کرده اســت.امضای قراداد با شــرکت شرکت ژاپنی میتســویی جهت انجام مطالعات اجرای طرح یوتیلیتی متمرکز پتروشیمی در فــاز دوم عســلویه و ارائه تســهیالت فاینانــس از بانک JBIC ژاپن، شــرکت ژاپنی سوچیتز برای امکان سنجی پروژه مشترک GTPP در ایران و بر اساس نتایج ســرمایه گذاری احتمالی، شرکت توتال فرانسه برای انجام مطالعات جهت اجرای یک طرح پتروشیمی در ایران با مشارکت سرمایهگذاران ایرانی، با شرکت فرانسوی_ آلمانــی ایــر لیکوییــد بــرای همکاری تکنولوژیکی جهت ایجاد لیسانس مشترک به نام ‪PARS MTP‬ و انجام مهندسی پایه به صورت مشــترک برای فرآیند تبدیل متانول به پروپینل، شــرکت لینده آلمان برای بررسی اجرای واحدهای جداسازی هوا در قالب قراردادهای B.O.O یا B.O.T در ایــران و همچنین ارائــه دانش فنی با اخذ تســهیالت از بانکهــای آلمانی، اجرای یک طرح پتروشــیمی در ایران با مشارکت ســرمایهگذاران ایرانی و شرکت آلمانــی BASF برای انجــام مطالعات بــه منظور ســرمایهگذاری مشــترک با ســرمایهگذاران ایرانی جهت اجرای یک مجتمع پتروشیمی بزرگ در ایران با ارائه تسهیالت فاینانس از دیگر نتایج مذاکره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با شرکت های خارجی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.