بازديد مشاور رييس جمهور از 6 طرح عظيم انرژی در منطقه آزاد قشم

Sobh Eqtesad - - News -

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در سفر به منطقه آزاد قشــم از شــش طرح صنعتی عظیم حــوزه نفت، گاز و انرژی با پیشــرفت های متفاوت بازدیــد کرد.بــه گــزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، مرتضی بانک و هیات همراه از نیروگاه سیکل ترکیبی ۰۰۵ مگاواتی شرکت قشم مولد، تولید نفت و قیر شرکت بهین پاالیش قشم، اسکله نفتی حرا، نیروگاه ۰۰۵ مگاواتی گسترش انرژی غدیر، سایت سوخت رســانی به کشتی ها و پاالیشگاه شیرین سازی گاز گورزین بازدید کرد. شــرکت قشم مولد نخستین پروژه ای بود که در این ســفر مورد بازدید دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور قرار گرفت.شرکت قشــم مولد فعالیت خود را برای تولید برق به ظرفیت ۰7 مگاوات در فاز اول شامل دو واحد توربین گازی ۵F و یک واحد توربین گازی ۶F و تولید بخار به ظرفیت ۰۳۲ تن در ســاعت و ۰۰۸ متر مکعب آب در ســاعت و ایستگاه پست برق ۰۳۲ کیلو ولت و چهار خط خروجی ۰۳۲ کیلوولت در قشم آغاز کرده است.این شرکت با یک بیلیون و ۰۰۵ میلیارد ریال سرمایه گذاری همچنین در فاز دوم عملیات توســعه ای خود تولید آب و برق به ظرفیت ۰۰۵ مگاوات برق را در دســتور کار خود قرار داده است.مشــاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد در مسیر بازدید از طرح های صنعتی در جریان روند فعالیت پاالیشــگاه تولید قیر و فرآورده های نفتی شرکت پارس بهین پاالیش نفت قشم هم قرار گرفت. فاز اول پاالیشــگاه تولید قیر و فرآورده از نفت خام سنگین شرکت پارس بهین پاالیش نفت قشــم با ۵ هزار میلیارد ریال معادل 7۳۱ میلیون دالر ســرمایه گذاری قرار است شهریور ماه ســال 7۹۳۱ و فاز دوم آن خرداد ماه سال ۸۹۳۱ به بهره برداری برسد.طرح سوخت رسانی به کشتی های عبوری در خلیج فارس «بانکرینگ ســوخت» پروژه دیگری بود که مورد بازدیــد مرتضی بانک و تیم همراه قرار گرفت.اطالعات طرح بزرگ و مهم سوخت رسانی به کشتی های عبوری در خلیج فارس با ظرفیت ۰۵7 هزار تُن در ماه که فاز نخست آن با ۰۵ هزار تُن ظرفیت بهمن ماه سال گذشته به بهره برداری رسید نیز به اطالع مشاور رئیس جمهور رسانده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.