آزادگان به شل می رسد؟

Sobh Eqtesad - - News -

در حالی که وزرات نفت عراق، شــل را از کنسرسیوم توسعه میدان مجنون کنار گذاشته، این شرکت یکی از متقاضیان در دست گیری توسعه میدان نفتی آزادگان است. باید دید آیا این شرکت اخراجی در عراق، شانسی برای توسعه میدان نفتی آزادگان در ایران خواهد داشــت؟به گزارش تســنیم، پایگاه خبری پالتس به نقل از شرکت شل اعالم کرد بعد از مذاکرات طوالنی در مورد یک برنامه توسعه تولید و افزایش تولید از رقم ۰۲۲ هزار بشکه فعلی، این شرکت انگلیســی از پروژه میدان عظیم نفتی مجنون عراق خارج می شود.بر اساس این گزارش، شل در حال مذاکره با وزارت نفت عراق بود تا هدفگذاری تولید نفت از این میدان را کاهش دهد، اما طرفین هیچگاه در این زمینه به توافق دست نیافتند. به گفته منبع آگاه، وزارت نفت عراق از روند توسعه این میدان توسط شرکت شل رضایت نداشته اســت. شل قصد داشت تولید نفت از میدان مجنون را به ۰۲۴ هزار بشکه در روز افزایش دهد. این در حالی بود که بر اساس شرایط قرارداد اولیه با شل و شرکایش در سال ۹۰۰۲، شــرکت های نفتی بین المللی وعده داده بودند که در ازای دریافت یک دالر و ۹۳ سنت پاداش بابت هر بشکه نفت، میزان تولید از این میدان را تا ۸.۱ میلیون بشکه افزایش دهند. عمال کنار گذاشتن شل از میدان نفتی مجنون توسط وزارت نفت عراق صورت گرفته چرا که این شرکت انگلیسی - هلندی بر خالف وعده سال ۹۰۰۲ خود عمل کرد. میدان نفتی مجنون در غرب ایران در مجاورت مرز ایران و عراق واقع شده، این میدان نفتی بخشی از یک مخزن نفتی را در بر می گیرد که از نظر حجم ذخایر درجای نفت یکی از بزرگترین مخازن نفتی جهان است. این مخزن نفتی در خاک ایران با نام «آزادگان» و در خاک عراق با نام «مجنون» شــناخته می شــود.در حالی که وزرات نفت عراق، شل را از کنسرسیوم توسعه میدان مجنون کنار گذاشته، این شرکت یکی از متقاضیان در دست گیری توسعه میدان نفتی آزادگان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.