ساماندهی شش كيلومتر از خروجي توزيع برق فشارمتوسط تمدن در ابهر

Sobh Eqtesad - - News -

مطابق برنامه هاي از پیش تعیین شــده در حوزه مدیریت بحــران و پدافند غیــر عامل ، اولین مانــور مدیریت بحران درشهرســتان ابهر با رویکرد اصالح و ســرویس شبکه فشار متوسط بر روي خروجي تمدن با حضور اکیپ هاي عملیاتي ، هــالل احمر ، آتش نشــاني و مرکز فوریت هاي پزشــکي این شهرســتان ابهر به نحو مطلوب انجام شــد. به گزارش دفترروابط عمومي شــرکت توزیع نیروي برق استان زنجان، در راســتاي مقابله موثر با تهدیــدات طبیعي و بحران هاي احتمالي ، مانور هاي پیشــگیرانه متعددي در نقاط حساس واستراتژیک استان برگزار مي شود که این بار مدیریت توزیع برق شهرستان ابهر با همراهي جمعیت هالل احمر ، سازمان آتش نشــاني ، فوریت هاي پزشــکي ، راهبري مانور اصالح وساماندهي ۶ کیلومتر از خروجي تمدن را برعهده گرفت . در مانور یاد شــده ۰۵ تن از پرسنل واحدهاي عملیاتي در قالب ۰۱ اکیپ اجرایي تعداد ۰۴۱ مقره ثابت سیلیکوني ، ۳۶ میله مقره راس تیري ســیلیکوني، ۲۴ عدد کنسول ۴۴/۲ متري ، ۴۸ عدد تسمه حائل کنسول ، ۰۰۳ متر سیم آلومینیومي را تعویض و اصالح کردند . همچنیــن براي اجراي این پروژه ۰۰۲میلیون ریال هزینه صرف شد . گفتني است در بخشي از این مانور با همکاري تیم هاي آتش نشــاني و هالل احمر شهرستان ابهر عملیات فرضي امداد و نجات فرد آسیب دیده بر اثر برق گرفتگي انجام شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.