دولت اليحه جامع انرژی ارائه كند

Sobh Eqtesad - - News -

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی خواستار تدوین الیحه جامع انرژی از سوی دولت شد. حسین امیریخامکانی در گفتوگو با ایسنا، اظهار داشت: در برنامه پنجم مقرر شده بود که دولت در سال اول اجرای برنامه سند راهبردی انرژی کشور را تدوین کند و بعد از آن الیحه جامع انرژی کشور به بحث و بررسی گذاشته شود. دولت اخیرا و در سال آخر برنامه پنجم، ســند راهبردی انرژی را ابالغ کرده که البته این مقدمه ای برای الیحه جامع انرژی اســت و امیدواریم این الیحه هر چه زودتر از ســوی دولت تدوین و به مجلس ارجاع شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.