افزايش ۳ درصدی قيمت نفت

Sobh Eqtesad - - News -

قیمت نفت در جریان معامالت هفته گذشته بیــش از ۳ درصد افزایش یافــت و باالترین درصد رشد هفتگی از پایان ماه جوالی تاکنون را تجربــه کرد. به گزارش تســنیم به نقل از رویترز، به دنبال پیش بینی افزایش تقاضا برای نفت و از سرگیری تدریجی فعالیت پاالیشگاه ها در آمریکا، قیمت نفت برنت دیروز افزایش یافت و بزرگترین رشــد قیمت هفتگی از اواخر مــاه جوالی تاکنون را تجربه کرد. سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) این هفته پیش بینی کرد تقاضا برای نفت در سال ۸۱۰۲ افزایش یابد. اوپک همچنین نشانه هایی از کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا را مورد اشاره قرار داده و این نشان می دهد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.