آگاهی 67.7 درصدی مردم ايران از بحران آب

Sobh Eqtesad - - News -

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی گفت: طبق آخرین نظرسنجی ایسپا، ۶7.7 درصد مردم ایران از بحران آب به خوبی آگاهی دارند. به گزارش ایســنا، سعید پورعلی در پاسخ به اینکه آیا ایران دچار بحران آب است یا خیر، اظهار کرد: ایران سرزمینی خشک و با نزوالت بارندگی بســیار کم با میانگین بارندگی ۰۵۲ میلیمتر است و این در حالی است که میانگین بارندگی دنیا حدود ۰۶۸ میلیمتر، بیش از ســه برابر ایران است. وی افزود: بحران کمآبی به نظر متخصصان در ۰۳ سال آینده در ۵۴ کشور جهان بطور جدی آشکار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.