بررسی آمارهای گمرک در 5 ماه سال جاری نشان می دهد: چین، امارات و کره جنوبی، بزرگترین صادرکنندگان کاال به ایران

Sobh Eqtesad - - News -

مروری بر آمارهای گمرکی گویای آن اســت که از میان ۵۱ کشــور عمــده صادرکننده کاال به ایران، در هشــت مورد کاهش حجم صادرات به ایران را داشتهاند اما در اکثر موارد ارزش واردات افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، در پنج ماهه اول سال جاری مانند ســالهای قبل، چین همچنان بزرگ تریــن صادرکننده کاال به ایران محســوب میشود، اما نکته جالب آنکه در این مدت وزن کاالهای وارده از چین ۹۷.۱۱ درصد کاهش یافته اســت. البته این کاهش وزنی منجر به کاهش هزینههای واردات از این کشور نشده و با وجود کاهش صورت گرفته از نظر ارزش، واردات این کشور ۹۲.۹ درصد افزایش داشته اســت.امارات متحده عربی دومین کشوری است که برخالف کاهش ۴۶.۰۲ درصدی در حجــم واردات آن، ارزش این واردات ۹۱.۶۱ درصد افزایش داشــته اســت.جمهوری کره به عنوان ســومین صادر کننده کاال به ایران نیز در پنج ماهه اول ســال جاری نسبت به مدت مشابه ســال قبل ۸۶.۵ درصد کاهش صادرات وزنی را ثبت کرده است. البته با این وجود ارزش واردات این کشــور ۱۸.۵ درصد افزایش داشــته اســت.ترکیه دیگر کشوری است که اگرچه حجم واردات آن از نظر وزنی کاهش چندانی نداشته، اما به هرحال ۱۷.۰ درصد از حجم واردات پنجمین صادر کننده ایران کاسته شده و در کنار این کاهش ۷۸.۴ درصد بر ارزش این واردات افزوده شده است. اما شاید بتوان بیشترین کاهش وزنی واردات را به کشــور آلمان مربوط دانست. این کشور که در جایگاه ششــم صــادر کنندگان ایران قرار دارد، نســبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰.۳۶ درصد کاهش وزنی صادرات داشــته و با این وجود از نظــر ارزش واردات ۱۳.۰۱ درصد بر آن افزوده شده است.فرانسه نهمین صادر کننده کاال به ایران به شمار میرود که در پنج ماهه اول ســال جاری به نسبت ماه مشابه سال قبل ۳۱.۷ درصد کاهش حجمی و ۵۶.۴۲ درصد افزایش ارزش صادرات داشته اســت.برزیل دیگر کشــوری است که حجم صــادرات آن به ایران از نظر وزنی کاهشــی معادل ۵۵.۹۲ درصد را تجربه کرده اســت. البته نکته جالب این که ارزش واردات از این کشــور نیز ۹۸.۷۱ درصد کاهش داشته و به تناســب وزنی که از این واردات کم شده از نظر ارزی نیز از هزینهها کاسته شده است. فدراســیون روسیه دیگر کشــوری است که واردات آن در پنــج ماهه اول ســال جاری ۹۲.۳۱ درصد کاهش یافته است، نکته جالب آنکه با وجود کاهش کمتــر از ۰۲ درصدی حجــم واردات، ارزش واردات ایــن کشــور ۱۹.۵۵ درصد کاهش داشته است. در میان عمده صادر کنندگان کاال به ایران، کشــورهای هند، ســوئیس، ایتالیــا، هلند، انگلســتان و سنگاپور و پاکستان کشورهایی بودهانــد کــه در حجــم کاالی صادراتی به ایران روند افزایشــی داشتهاند. بدین ترتیب حجم صادرات هنــد به ایران از نظر حجمی ۶۲.۲۳ درصد، سوئیس ۳۲.۴۴ درصد، ایتالیا ۰۱.۲۳ درصد، هلنــد ۷۴.۸۳ درصد افزایش داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.