پروژه های اقتصاد مقاومتی گروه تعاونی پیشگامان

Sobh Eqtesad - - News -

مدیرعامل تعاونی پیشــگامان کویر یزد با اشــاره به پیگیری برای اســتقرار و راه اندازی گمرک در محل بندرخشــک یزد گفت: مدیران اســتان در اســتقرار گمرک برای بندرخشک یزد مســاعدت کنند. به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان استان یزد، محمدرضا رضایی نژاد در نهمین نشست ســتاد راهبری و مدیریت اقتصادمقاومتی به تشــریح فعالیت های اقتصادی گروه تعاونی پیشگامان پرداخت و اظهار داشت: بندرخشک پیشگامان، نخستین بندرخشک تعاونی ایران است که با مجوز هیئت دولت در حال تکمیل و بهرهبرداری اســت. وی با بیان اینکه مرحله اول فاز یک بندرخشک آماده است و به زودی بهره برداری خواهد شــد، ادامه داد: راهآهن این بندر چندی قبل به ریل سراســری کشور متصل شد و هم اکنون انبارهای ۰۱ هزار مترمربعــی، اتصال ریلی، محوطه گمرکی، سردخانه دو مداره، خطوط ریلی اختصاصی، پایانه چندمنظوره و ... در بندرخشــک طراحی و اجرایی شــده است. مدیرعامل تعاونی پیشــگامان کویر یزد با اشاره به اینکه در این مجموعه چهار کیلومتر ریل داخلی داریم، افزود: همچنین ۷۱ کیلومتر ریل گذاری که باید از سوی دولت انجام می شده بجای دولت اجــرا کردیم که امیدوار به بازگشــت ســرمایه در این زمینه هســتیم. وی اضافه کرد: همچنین ترمینال ریلی با هفت خط موازی برای تخلیه و بارگیری داریم و محوطه گمرکی حدود ۸ هکتار با ظرفیت ۰۰۱ هزار تن کاال و انباری طراحی شده است. رضایی نژاد با ارائه گزارشی از روند کار در مجموعه بندرخشک پیشــگامان گفت: بندری برای مبادالت داخل کشور با عنوان لجستیک پارک در دســت احداث داریم که مجوز آن نیز در حال پیگیری است. وی از دیگر اقدامات گروه تعاونی پیشگامان کویر در راســتای تحقق اقتصاد مقاومتــی را پیگیری احداث نیروگاه های انرژی خورشــیدی خانگی برشمرد و عنوان کرد: در حال حاضر از ســوی این گروه تعاونی برای احداث نیروگاه در ســطح هزار واحد مسکونی تعهد داده شده که تجهیز و راه اندازی کنیم.مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان کویر یزد با بیان اینکه در شــروع کار مشکالتی پیش آمد و نرم افزارها و برنامه هایی برای کاهش دشــواری ها تهیه شد، افزود: برای پایلوت ۰۱ واحد نصب شــده و با شناسایی و رفع مشکالت، در حال حاضر می توانیــم کار را آغاز کنیم و نیروگاه های ۵ مگاواتی در ســطح شهر و در محل مصرف داشته باشیم.وی به تشریح مزیت های اجرای این طرح پرداخت و ادامه داد: سه رام قطار ســریع السیر برای استان با ظرفیت هر واگن ۰۷ صندلی وی. آی. پی تهیه شــده است که به زودی آغاز به کار خواهد کرد. رضایی نژاد میزان ســرمایه گذاری گروه تعاونی پیشگامان در این طرح را ۰۴ میلیارد تومان برشمرد و عنوان کرد: این قطارها خودکششی است و می تواند از نیروی برق نیز با سرعتی بیش از ۰۷۱ کیلومتر برای حرکت استفاده کند اما ریل های موجود پذیرای ســرعت باالتر از ۰۷۱ کیلومتر نیست.مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان کویر یزد اظهار داشت: انتظار داریم دستگاه های اســتان در اجرای طرح ها و پروژه های این گروه تعاونی مساعدت کنند و مانع تراشی بر سر کار نداشته باشیم .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.