۰۲۱ میلیارد تومان مشوق صادراتی به چه کسانی میرسد؟

Sobh Eqtesad - - News -

بسته حمایت از صادرات غیر نفتی از اختصاص ۰۲۱ میلیارد تومان به عنوان مشــوقهای صادراتی خبــر داده و اولویت دریافت این مشــوقها را برای شرکتهای دانش بنیان اعالم کرده اســت.به گزارش ایســنا، پس از گذشت نیمی از سال، باالخره بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در روزهای قبل از ســوی معاون اول ریاســت جمهوری ابالغ شد تا در قالب این بسته در زمینه صادرات کشور نوعی سیاستگذاری صورت گیرد.بر این اساس در قالب بسته مذکور مواردی نیز به عنوان مشوقهای صادراتی در نظر گرفته شده و مقرر شده اســت مبلغ ۰۰۲۱ میلیارد ریال برای اعطای جوایز صادراتی مربــوط به صــادرات غیرنفتی و غیرپتروشــیمی با اولویت صــادرات دانش بنیان اختصاص داده شــود.اما در ارتباط با چگونگی تخصیص این مشوقها شــرایطی در نظر گرفته و مقرر شده است: به منظور افزایش رقابتپذیری صادرات غیر نفتی در بازارهای هدف، متناســب با تامین منابع، مشتمل بر برنامههای حمایتی و تشــویقی ذکر شــده پرداخت تمام یا بخشــی از هزینههای صدور کاالهای تولیدی- صادراتی و خدمات در دستور کار قرار گیرد.بدین ترتیب اعالم شده است در حوزه حضور در نمایشگاههای بین المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاههای اختصاصی در بازارهای هدف حداکثر تا ۰۵ درصد هزینه اجاره غرفه و تا سقف ۰۰۲ میلیون ریال (حســب نوع نمایشــگاه و گروه کاالیی) به صادر کنندگان اختصاص خواهد یافت.همچنین حداکثر ۰۵ درصد ظرفیت تا مدت شــش ماه به منظور کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی مورد اســتفاده قرار خواهد گرفت و تا سقف شش واحد درصد و میانگین چهار واحد درصد بر اساس ارزش افزوده کمک ســود تسهیالت بانکی به صادرکنندگان کاال و خدمــات لحاظ میشــود. عالوه بر ایــن حداکثر ۰۵ درصد هزینهها تا سقف ۰۱ میلیارد ریال در هر بازار هدف به منظور کمک به راهاندازی مراکز فروش و بازاریابی محصوالت صادراتی ایرانی تخصیص می یابد.۰۵ درصد هزینههای ثبت برند و پرداخت بخشی از هزینههای ثبت نشان های تجاری ایرانی در بازارهای هدف ازدیگر مشوقهای صادراتی در نظر گرفته شده به شمار میرود.همچنین بر اساس شیوهنامههای مربوطه که با نظر مشــورتی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و کنفدراسیون صادرات تهیه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.