هفته تجاری چین در مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب

Sobh Eqtesad - - News -

ســید محمد سیدی مدیرعامل مجموعه نمایشــگاهی بین المللی شهرآفتاب گفت: نمایشــگاه مرتبط با هفته فرهنگی چین ۸۲ تا ۱۳ شــهریور ماه از ساعت ۰۱ تا ۷۱ برای بازدید عموم عالقه مندان در مجموعه نمایشــگاهی شهرآفتاب برگزار می شود. وی با بیان اینکه تاکنون نگاه چین به ایران به عنوان یک بازار فروش محصوالت بوده اظهار کرد: در این نمایشــگاه تنها موضوع فروش محصوالت مطرح نیست، بله عرضه تکنولوژی در برگزاری این رویداد مورد تأکید قرار گرفته است. سیدی هدف از برگزاری این نمایشگاه را ارتقا سطح تکنولوژی کشور ذکر کرد. وی با اشاره به تغییر تیم مدیریت شــهری خاطرنشــان کرد: هر تغییری همراه با توسعه و امید به آینده بهتر اتفاق می افتد و امیدواریم در مجموعه شهرآفتاب نیز روند توسعه ای دنبال شود. شاون مجری نمایشگاه هفته تجاری چین نیز در ادامه این نشست گفت: تاکنون هفته تجاری چین در هشت کشور از جمله آفریقای غربی، آفریقای شرقی، کنیا و امارات برگزار شده است. وی با اشــاره به برگزاری هفته تجاری چین در ســال ۶۱۰۲ در تهران اظهار کرد: در این نمایشگاه ۰۰۲ شرکت چینی حضور داشتند و محصوالتی در زمینه دستگاه های پرینت، پالستیک، هوش برتر، بهداشتی، ماشین آالت مختلف، مدیریت انرژی و انرژی پاک عرضه شد. شاون با بیان اینکه در آیین افتتاحیه هفته تجاری چین تفاهم نامه ای میان چین، ایران و اتاق بازرگانی امضا می شود .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.