راهاندازی سامانه هوشمند ترابری «اوبار»

Sobh Eqtesad - - News -

مدیر عامل یک شرکت دانشبنیان گفت: برنامه اوبار، بستری برای صاحبان بار و کاال است تا با خیالی راحت و بدون واسطه، بارشان را در اختیار رانندگان مطمئن بگذارند. وی گفت با کاهش واسطهگری در بخش حمل و نقل جادهای کاال، الکترونیکی شدن کامل بارنامه، فراهمشدن امکان دسترسی سریع صاحبان کاال به ناوگان جادهای، زیان عدم بهرهوری این صنعت که در حال حاضر ۵.۱ میلیارد دالر اســت، کاهش مییابد. حامد تاجالدین با بیان اینکه در حال حاضر ســهم حمل و نقل جادهای در جابهجایی کاال ۰۹ درصد است، اظهار داشت: صنعت حملونقل زیرساخت اقتصاد کشور است و اگر ناکارآمد بوده و نرخ غیربهینه داشته باشد، دست آخر زیان اصلی را مصرفکننده نهایی خواهد دید. وی با تاکید بر اینکه نبود تکنولوژی و عدم بهروزآوری به هر صنعتی ضربه میزند، اضافه کرد: در بخش حملونقل فعالیتها کماکان به صورت سنتی دنبال میشود و ارتباط صاحبان کاال و کامیونداران سنتی است. بنابراین در چنین روشهای سنتی حمل کاال، شرکت حملونقل واسط بین صاحب کاال و کامیوندار قرار میگیرد. وی با اشاره به راهاندازی سامانه هوشمند ترابری «اوبار» برای بهروز سازی حملونقل جادهای بار در کشــور، بیان کرد: این سامانه در حال حاضر کشوری است اما به زودی به صورت بینالمللی فعال خواهد بود که در آن امکان رصد لحظهای بار وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.