عمران پردیس مصوبه را اجرا نکرد

Sobh Eqtesad - - News -

نائب رییــس انجمن انبوهســازان با اعالم اینکه شرکت عمران پردیس مصوبه دولت در رابطه با تهاتر را انجام نداد، گفت: منابع مالی متقاضیان که برای آمادهسازی هزینه شــده باید توسط شــرکت عمران پردیس جبــران و بازگردانده شــود. ایرج رهبر در گفتوگو با تسنیم با اشاره به انحراف آورده متقاضیان مســکن مهر پردیس به سمت آمادهسازی و کارهای غیر از ساخت پروژههای این طرح، اظهار کرد:مســئله مطرح شــده درباره ضعف مدیریتی شــرکت توسعه شهرســازی ایرانیان کلی گویی است. اگر ضعف مدیریتی در یک پروژه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.