راههای مبارزه با قاچاق کاال

Sobh Eqtesad - - News -

رئیس اتحادیه پوشــاک تهران با اشــاره به اهمیت اولویــت بندی مســائل اقتصادی برای مبارزه با قاچاق کاال گفت: با تصحیح نظامهــای ارزی، بانکی، تجــاری، بیمهای، تعرفهای و مالیاتــی و در کل اصالح فضای فعالیت کسب و کارمیتوان با کمترین هزینه با قاچاق کاال مبارزه کرد. ابوالقاسم شیرازی در گفتگو با تسنیم تاکید کرد: اشتغال زایی پایدار با تصحیح سیاستهای ارزی، نظام تعرفه ای، اصالح نظام بانکی و تحقق عدالت مالیاتی و سرمایه گذاریهای واقعی دســت یافتنی است. به نظر میرسد در شرایط فعلی که محیط کسب و کار با چالشهای بزرگ و کوچک درگیر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.