تخلف مشروط کردن ارائه آپشن در خودرو

Sobh Eqtesad - - News -

ناظر مجلس در شورای رقابت به خریداران خودروهای وارداتــی و خارجی قویا توصیه کرد تا قبــل از امضای قــرارداد، جزییات و ریــز مواد قــرارداد را خوانده و در صورت رعایت نشــدن هر یک از مفــاد قرارداد به دستگاه قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی یا سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان شکایت کنند. ولی ملکی در گفتوگو با ایسنا، گفت: اگر بین تبلیغات شرکتهای خودرویی و خودروهای فروخته شده به مشتریان دوگانگی باشد و ارائه برخی آپشنهای درج شده در قرارداد منوط به دریافت پول بیشتر از خریدار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.