تحویل دو دستگاه ریزکارنده به کشاورزان بانه با بخشودگی ۰5درصد

Sobh Eqtesad - - News -

مدیریت جهاد کشاورزی بانه اقدام به تحویل دو دستگاه ریزکارنده به کشاورزان بانه با بخشــودگی ۰۵درصد قیمت تمام شــده نمود . به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشــاورزی استان کردســتان به نقل از بانه نیوز؛ کریم شریفی اظهار داشت: همزمان با تحویل دستگاه، یک کالس آموزشی توسط نماینده کارخانجات سازنده دستگاه ریزکارنده و کارشناسان واحد مکانیزاسیون جهاد کشاورزی استان و بانه در بخش کانیســور برای کشاورزان برگزار گردید . وی افزود: این دستگاه جهت کاشت محصوالت ریزدانه از قبیل بذر کلزا و یونجه مورد استفاده قرار میگیرد . مدیر جهاد کشاورزی بانه ادامه داد: استفاده از این دستگاه باعث کاهش بذر مصرفی در هنگام کاشت و قرارگرفتن بذر درعمق مناسب خاک و کاهش خطر سرمازدگی ودرنتیجه افزایش تولید خواهد شد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.