مدیرعامل بانک انصار در افتتاحیه فروشگاه های زنجیره ای تاک: تولید در شرایط فعلی مجاهدت اقتصادی است

Sobh Eqtesad - - News -

چهــل و چهارمین فروشــگاه از مجموعه فروشگاه های زنجیره ای «تاک» با حضور آیت ...ا ابراهیمی، مدیرعامل بانک انصار، در اتوبان شهید محالتی (آهنگ) افتتاح شد. «ابراهیمــی» در این مراســم با تشــکر و قدردانی از دست اندرکاران طرح «حاتم»، حمایت از تولید ملی، اظهار داشت: فرایند کلی طرح «حاتم» از آنجا ناشــی می شود که ما در کشــور مشکل تولید نداریم بلکه مشکل مصرف داری و اگر کسی بتواند در این رابطه اقدامی انجام دهد ارزشمند است. وی در ادامــه یکــی از گره هــای بزرگ اقتصادی کشــور را تقابل نظام بانکی را با تولیدکنندگان خواند و اظهار داشــت: در شــرایط فعلی که نظام بانکی بدون کســر مالیات و ریسک به سپرده گذاران سود می پردازد عمال کسی تمایلی برای تولید ندارد و تولید در شرایط فعلی مجاهدت اقتصادی است. مدیرعامل بانک انصار، ادامه داد: هر کســی می خواهد با دشمنان کشور مقابله کند باید حامی تولید باشد. وی با اشــاره به همکاری حدود 15 تولید کننده داخلــی در طرح حاتم تصریح کرد: بانــک انصار طی ســه ماه آینــده به طور متمرکز روی طرح حاتم تبلیغات وســیعی انجام می دهیم تا این طرح نهادینه شود. ابراهیمــی در ادامه بر لزوم ســالم ماندن این طرح تاکید کــرد و گفت: تمام تالش ما بر این اســت که بودجه ای که برای این طرح در نظر گرفته شده مستقیم به دست تولید کننده برسد و توزیع کنندگان مانند فروشــگاه تاک باید مراقب باشــند تا این موضوع تبدیل به ابزار ســوء نشده و سالم انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.