تقدیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از عملکرد بانک مسکن

Sobh Eqtesad - - News -

دبیر کمیسیون اقتصاد کالن، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، با مرور گزارش عملکرد بانک مســکن در سال های 92 تا 69، از اقدامات و فعالیت های موثر بانک مســکن به ویژه در رفع مشکل مسکن اقشار مختلف جامعه ، قدردانی کرد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، کتابچه مربوط به گزارش عملکرد بانک مســکن در دولت یازدهم، بعد از ارایه به مجمع تشخیص مصلحت نظام، در کمیسیون اقتصاد کالن، بازرگانــی و اداری مجمع، مطرح و مورد بررســی قرار گرفت. نتایج این بررســی، مطابق نامه ای که حجت اله هاشم بیگی دبیر کمیســیون اقتصاد کالن مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به مدیر عامل بانک مسکن تنظیم کرده است، از تایید اقدامات انجام شده توســط بانک مسکن طی 4 سال گذشته در حوزه تامین مالی بخش مسکن و ساختمان کشور حکایت دارد.بــراســاس اینگزارش،گزارش عملکــردبانــک مســکنمربوطبه ســالهای92تا 69،دارای10ســر فصل اســت که مهم ترین اقدامات صورت گرفته برای تامین مالی بخش مســکن و همچنین نحوه شکست رکود مسکن با

گشــایش های مالی ناشــی از ابزارها و نهادهای طراحی شده توسط بانک مسکن، در آن تشریح شده است.پیشتر مدیر امور ارتباطات و بازاریابی بانک مسکن نیز در گفتوگو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا اعالم کرده بود: کتابچه حاوی کارنامه بانک مســکن در دولت یازدهم، ضمن شرح ارکان بانک، محصوالت و خدمات نوین حوزه مســکن که در ایــن مدت طراحی و به کار گرفته شد را معرفی میکند و سپس به تشریح سیاستهای تجهیز منابع و اصالح ســاختار مالی میپردازد. در این کتابچه همچنین، جزئیات سیاســتهای تســهیل اعتبــاری و اعطای تسهیالت از جمله تک رقمی شدن نرخ سود تسهیالت صندوق پس انداز مســکن منعکس شده و نهادهای نوین مالی که طی 4 سال اخیر با طراحی ها و ابتکارات بانک مسکن، پا به عرضه نظام تامین مالی بخش مسکن گذاشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.