اهدای کتاب نفیس قرآنطباخ به استانداری کرمان، شبکه قرآن و معارف و بیمارستان ارجمند کرمان توسط بانکپاسارگاد

Sobh Eqtesad - - News -

بانکپاســارگاد، در راســتای ایفــای مســئولیتهای اجتماعــی خــود و جهت بهرهمنــدی عالقمنــدان، پژوهشــگران و محققــان، یک جلد کتاب نفیس قرآن طباخ را به استانداری کرمان، شبکه قرآن و معارف سیما و بیمارستان ارجمند اهداء کرد.به گزارش روابط عمومی بانکپاسارگاد، این بانک در مراســم افتتاح فاز سوم بیمارستان ارجمند در کرمان که با حضور اســتاندار کرمان، معاون وزیر بهداشــت، نماینده ولی فقیه، نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، جمعی از مسئوالن استان، اساتید و پزشکان برگزار شد، یک جلد کتاب نفیس قرآن طباخ را به علیرضا رزمحســینی اســتاندار کرمان و دکتر ارجمند مؤســس بیمارستان ارجمند اهدا کرد. در این مراسم استاندار و مؤسس بیمارستان ارجمند، هر یک از توجه و اهتمام ویژه بانکپاسارگاد به فرهنگ و هنر کشور قدردانی کرده و خواستار استمرار اینگونه حمایتها شدند. ایــن بانــک همچنین یــک جلد کتاب قــرآن طبــاخ را به محمدحســین محمدزاده مدیر شــبکه قرآن و معارف سیما اهدا کرد. این اقدام نیز بهمنظور بهرهمندی از این کتاب جهت بررســی و پژوهشهای مرتبط انجام شــد. محمدزاده ضمن ارزشمند خواندن اقدامات بانکپاسارگاد، نگاه ویژه مدیران این بانک را به فرهنگ و هنر کشور ستودنی خواند. گفتنی اســت «مصحف شریف خراسان» به خط عبداهلل طباخ هروی، از قرآنهای نفیس و کمنظیر گنجینهی آســتان قدس رضوی است که در قرن نهم هجری و در زمان حکومت سلطان بایسنقر به رشته تحریر در آمدهاست. این کتاب در سال 1394 با حمایت بانکپاســارگاد چاپ و رونمایی شد. کتاب در قطع رحلی ســلطانی، 47*33 سانتیمتر مربع که در چاپخانه راش آلمان به مدت ســه ســال به چاپ رسیدهاست، به جهت نوع تذهیب، خوشنویسی و کتابت بینظیر و از بدایع روزگار است؛ در ایــن کتاب چند نوع هنر با هم آمیخته شــده که زیبایی و ماندگاری آن را چندین برابر کردهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.