قرارداد 10 میلیارد دالری با سیتیک تراست چین

Sobh Eqtesad - - News -

پنج بانک رفاه کارگران، صنعت و معدن، پارسیان، پاسارگار و توســعه صادرات با شرکت سیتیک تراست قراردادی به ارزش 10 میلیارد دالر را امضا کرده اندبه گزارش بانک توسعه صادرات به نقل از دنیای اقتصاد، امضای قرارداد تامین مالی در چند ماه اخیر ســرعت زیادی پیدا کرده اســت. پس از آنکه در ابتدای شهریور، رکوردشــکنی فاینانس کرهای در پسابرجام به صدر اخبــار رفت، اکنون حد نصاب جدیدی از تامین مالی خارجی به ثبت رسیده است.خط اعتباری 10 میلیارد دالری «سیتیک تراســت» چین به 5 بانک ایرانی، آخرین قرارداد فاینانســی اســت که دو روز پیش به امضا رســیده است. اما در کنار این اتفاق، دو قرار مهم در حوزه عملیات بانکی و ارزی با چینیها گذاشته شده اســت. در وهله اول حجم قراردادهای فاینانسی که تاکنون به انجام رســیده، باعث شــده تا روابط بانکهای ایرانی و چینی افزایش پیدا کند.بانکهای چینی قرار اســت برای بانکهای ایرانی در چین حساب باز کنند. افتتاح حساب در چین برای بانک مرکزی ایران نیز انجام خواهد گرفت. توافق بزرگ در حوزه عملیات ارزی این اســت که بانکهای ایرانی معامــالت بانکی با چین را با یوآن انجــام خواهند داد. از این اتفاق میتوان این برداشت را داشت که مسیر حرکت به سمت پیمان پولی دوجانبه پیریزی شده است. عالوه بر این دو قرار بزرگ یادداشــت تفاهمی نیز با بانک توسعه چین امضا شده است.موضوع این یادداشت، خط اعتباری 15 میلیارد یورویی از سوی بانک چینی است که پیشبینی میشود ظرف یک ماه آینده به مرحله قرارداد برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.