کاهش نرخ سود به رونق تولید و خروج اقتصاد از رکود کمک می کند

Sobh Eqtesad - - News -

امــان اهلل اســماعیلی آفتابدری معاون مالــی و بین الملل مدیرعامل بانــک صنعت و معدن گفــت: در دولت نهم و دهم نرخ تورم تقریبا دو برابر نرخ سود سپرده ها بود و این در حالي اســت که در دولت یازدهــم و دوازدهم با کاهش نرخ تورم، نرخ ســود بانکی مطابق با آن کاهش نیافته است.اسماعیلي که در مصاحبه با پایگاه اطالع رســاني بانک صنعت و معدن سخن مي گفت افزود: طی سال های گذشته در چند مرحله شاهد کاهش نرخ سود سپرده بودیم، به گونه اي که نرخ سود ســپرده ها از 23 درصد به 15 درصد رسیده است. نرخ سود در پایان سال 93 حدود 23 درصد، در اسفند 94 به 18 درصد و در خرداد 95 به 15 درصد رسید.وي خاطرنشان کرد: کاهش نرخ سود امتیازات مثبــت و منفی را در پی دارد. امتیاز مثبــت آن را مي توان کمک به خروج اقتصاد و تولید از رکود عنوان نمود. اگر نرخ ســود پایین بیاید بعضا برخي از سپرده گذاران ترغیب می شــوند تا در واحدهای تولیدی و صنعتی سرمایه گذاری نمایند که در این صورت مي توان امید داشــت تا رونق اقتصادی در بخش صنعت و تولید کشورایجاد شــود.معاون مالی و بین الملل مدیرعامل بانک صنعت و معدن بیان داشــت: با کاهش نرخ ســود بسیاری از مردم که ســپرده های خود را با کمترین ریسک در بانک ها سپرده گذاري نموده اند، چون به دنبال بیشــترین کسب سود هستند و این امکان بوجود می آید که ســپرده های خود را به بازارهای مسکن ، طال ، ســکه و ارز برده که در این صورت ممکن است باعث ایجاد تورم در آن بخش ها شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.