آخرین مهلت افتتاح و یا تکمیل موجودی سپردههای قرضالحسنه پسانداز بانکانصار

Sobh Eqtesad - - News -

باتوجه به اســتقبال فوق العاده و بينظیر هموطنان گرامي از قرعه کشــي مرحله هشتم ســپرده هاي قرض الحسنه پس انــداز بانک انصار طي روزهاي اخیر و به منظور فراهم سازي مشارکت هرچه بیشتر آنان در انجام این اقدام خیر، خداپسندانه، کسب پاداش معنوي و امکان بهره مندي از جوایز چشمگیر این دوره از قرعه کشي، مدت افتتاح و یا تکمیل موجودي این حساب ها تا تاریخ 31 شهریور ماه تمدید شد.به گزارش ادارهکل روابطعمومی وتبلیغات، مهلت اولیه شــرکت در مرحله هشتم قرعه کشــي سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز 23 شهریور ماه تعیین شده بود که براساس زمان بندي جدید هموطنان گرامي تنها یک هفته دیگر براي افتتاح سپرده و یا تکمیل موجودي فرصت دارند تا از صدها هزار جایزه مربوط به این مرحله بهره مند شوند.براساس این گزارش، صاحبان ســپرده های قرض الحسنه با مفتوح نگه داشتن سپرده ، حفظ و ماندگاری حداقل موجودی طی 90 روز متوالی در سپرده و همچنین حفظ آن در روز قرعه کشــی ( منظورساعت 23 و 59 دقیقه و 59 ثانیه روز قرعه کشی اســت) می توانند در قرعه کشی شرکت و از جوایز این مرحله قرعه کشــي سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز که شامل 100 جایزه هزار میلیــون ریالي ، 801کمک هزینه خرید خــودروي داخلي هریک به ارزش ،لایر250/000/000 811کمک هزینه خریدصنایع دستي هریک به ارزش ،لایر20/000/000 128 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات هر یک به ارزش لایر10/000/000 و 337138 جایزه نقدي 200/000 ریالي بهره مند شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.