بانک رفاه در امضای بزرگترین قرارداد فاینانس پس از برجام

Sobh Eqtesad - - News -

بانک رفاه در راستای حمایت از تامین مالی پــروژه های عمرانی و تولیــدی کشــور، در کنار 4 بانک ایرانــی، بزرگترین قرارداد فاینانــس به مبلــغ 10 میلیارد دالر را با شرکت سیتیک گروپ/ تراست چین امضاء کرد. به گزارش روابط عمومی بانــک رفاه، در جریان نشســت امضای این قرارداد که با حضور دکتر ولی اله ســیف، رئیس کل بانک مرکزی ج.ا.ا.، دکتر خزاعی رئیس کل ســازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک های ایران و چین برگزار شد، دکتر محمد علی سهمانی و فرشید فرخ نژاد، مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک رفاه به همراه مدیــران عامل بانک های توسعه صادرات، صنعت و معدن، پارسیان و پاسارگاد قرارداد فوق را امضاء کردند. گفتنی است این قرارداد که به دو ارز یورو و یوان چین قابل پرداخت است، برای پروژه های عمرانی و تولیدی کشــور که مجوزهای الزم را با دریافت مراحل قانونی طی کرده اند، تخصیص خواهد یافت.همچنین دوره ساخت و بازپرداخت متناسب با هر پروژه بین01 تا 12 ســال اســت و بانک رفاه آمادگی ارائه تمامی خدمات مشــاوره ای و پذیرش عاملیــت طرح های اولویت دار را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.