کمتر از یک هفته تا پایان مهلت شرکت در قرعه کشی حساب های قرض الحسنه بانک سینا

Sobh Eqtesad - - News -

تــا پایان مهلت شــرکت در قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پــس انــداز بانک ســینا کمتر از یک هفتــه باقی مانده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک سینا، هموطنــان جهت بهــره مندی از جوایز اولین جشــنواره قرعه کشی حساب های قرض الحســنه پس انداز این بانک تا پایان شــهریور ماه فرصت دارند که نسبت به افتتاح یا تکمیل موجودی حســاب اقدام کنند. گفتنی اســت اولین جشــنواره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک سینا برگزار می شــود و در این دوره از قرعه کشــی این حســاب ها، 20 جایزه 50 میلیون ریالــی، 40 جایزه 20 میلیون ریالی، 50 جایزه 10 میلیون ریالی، 10 جایــزه 100 میلیون ریالی و میلیاردهــا جوایز نقــدی دیگر به برندگان اهدا خواهد شــد.تمامی هموطنان نیک اندیش و خیر برای مشارکت در امر نیک قرض الحسنه و بهره مندی از این جوایز تا پایان شــهریور ماه فرصت دارند نسبت به افتتاح یا تکمیل موجودی حساب خود اقدام نمایند. هر 500 هزار ریال در هر روز یک امتیاز به حســاب ســپرده گذاران منظور خواهد شد.قابل ذکر است جهت تســهیل امور هموطنان، امکان افتتاح حســاب به صــورت اینترنتی و عدم نیاز به مراجعه حضوری به شــعبه از طریق اینترنت بانک سینا نیز فراهم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.