اطالعیه شماره 4 بانک آینده

Sobh Eqtesad - - News -

پیرو اطالعیههای قبلی این بانک درباره ابالغ بانک محترم مرکزی ج.ا.ایران و مصوبه شــورای محتــرم پول و اعتبار برای واگذاری مدیریت داراییها و بدهیهای تعاونی اعتبار افضل توس(درحال تصفیه) به بانک آینده؛ بدینوســیله بهاطالع ســپردهگذاران محترم تعاونی پیشگفته میرساند که مجوز الزم برای انتقال سپردههایسپرده گذاران دارای مانده تا سقف سی میلیون ریال به حسابهای متناظر در بانک آینده از مرجع ذیصالح صادر و بدین وسیله از سپردهگذاران محترم دعوت میگردد تا مطابق برنامه زمانبندیدر جدول زیربه همراه اصل شناســنامه، اصــل کارت ملی و اصل دفترچه و یا گواهی سپرده، به شعب افتتاح کننده حســاب خود در تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) مراجعه نمایند. بدیهیاست؛ برنامه زمانبندی برای سایر ســپردهگذاران محترم نیز متعاقبا و پس از کسب مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح، اعالم خواهد گردید. لذا، به منظور تسهیل امور سپردهگذاران عزیز و جلوگیری از تراکم و ازدحام در شعب تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه)، صرفا در تاریخهای تعیین شده به شعب مذکور مراجعه فرمایند. از سپردهگذاران محترم تعاونی اعتبار افضل توس (درحال تصفیه) تقاضا دارد؛ در صورت وجود هرگونه ابهام، با شماره تلفن 021-27663200 که در تمام ساعات شبانهروز، پاسخگومیباشد؛ تماس و از مراجعه به شعب بانک آینده، خودداری فرمایند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.