امکان شارژ کارت شهروندی از طریق دستگاه های وب کیوسک

Sobh Eqtesad - - News -

مدیر امور فن آوری اطالعات بانک شــهر از امکان شارژ کارت شهروندی ازطریق دستگاه وب کیوسک در پیشخوانهای شهرنت خبر داد.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شــهر، میثم نمازی با بیان این مطلب، افزود: در راستای گسترش خدمات نوین در حوزه بانکداریالکترونیکی امکان شارژ کارت شــهروندی از طریق دستگاه های وب کیوسکموجود در پیشخوان های شهرنت فراهم شده است. وی با تاکید بر اینکه تمامی دارندگان کارتهای شــهروندی میتوانند بامراجعه به پیشــخوانهای شــهرنت از این قابلیت اســتفاده کنند، تصریح کرد: هم اکنــون دریافت مانده کارت شهروندی ، شارژ توسط حساب متصل به کارت،شارژ از طریق کارت شــتابی و همچنین دریافت حوالــه برای این کارتها از طریق این دســتگاه فعال شــده اســت .مدیر امور فن آوری اطالعات بانک شــهر یکی از اهداف بانک شهر از ابتدایتاسیس را ارائه کیف پول الکترونیکی به شــهروندان شهرهای مختلف کشوردانســت و تصریــح کــرد: مهمترین هــدف ارائه کارت شهروندی ایجاد اطمینانخاطر و امنیت برای مالکان این کارت و سرعت بخشیدن به فرآیندهای مالیخرد است. نمازی تصریح کرد: در حال حاضر با استفاده از کارت شهروندی در کالنشهرها دغدغه شهروندان در خصوص استفاده از پول خرد در سیستم حمل ونقل عمومی به طور قابل مالحظه ای کاهش یافته است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.