معرفی «آسان خرید» در نمایشگاه لیزینگ اصفهان

Sobh Eqtesad - - News -

بانــک تجــارت با مشــارکت شــرکت ایران کیش نسبت به معرفی خدمت «آسان خرید» در نخستین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کاال در اصفهان اقدام می کند. به گزارش روابط عمومی بانک تجارت در نخســتین نمایشــگاه لیزینــگ و فروش اقســاطی کاال که از تاریخ بیســت و دوم تا بیســت و ششم شــهریورماه در محل نمایشــگاههای بینالمللی شهر اصفهان برگزار میشود، بانک تجارت با همکاری شــرکت ایران کیش نسبت به معرفی خدمت آســان خرید، اقــدام می کند. گفتنی اســت بانک تجارت در راســتای ارائه خدمات نوین و با هدف افزایــش قدرت خرید هموطنان گرامی و رونق کســب و کار صاحبان مشاغل، از سال 1391 اقدام به راه اندازی شبکه خرید و فروش اقساطی کاال و خدمات در قالب طرح آسان خرید نموده، که با توجــه به بازنگری مجدد، این خدمت با قابلیــت های جدید در سال جاری معرفی می شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.