قرارداد بانک پارسیان و چهار بانک ایرانی دیگر با سیتیک

Sobh Eqtesad - - News -

قــرارداد 10 میلیارد دالری بین ایــران و چین امضا شــدامضای قــرارداد بانک پارســیان و چهار بانک ایرانی دیگر با ســیتیکروز پنــج شــنبه 23 شــهریور 96 موافقتنامه قرارداد 10 میلیارد دالری خط اعتباری ســیتیک با 5 بانک ایرانی شامل بانک های پارســیان، و چهار بانک ایرانی دیگر در مرکز سیتیک چین در پکن امضا شــد.برای نخســتین بار با حمایت بانک مرکزی جمهوری اســالمی، جناب دکتر سیف، و رییس ســازمان سرمایه گذاری خارجی ،موافقتنامه ای به امضای مدیران سه بانک خصوصی و دو بانک دولتی شــامل بانک های خصوصی پارســیان ، پاسارگاد و رفاه کارگــران و دو بانک دولتی و تخصصــی صنعت و معدن و توســعه صادرات با بانک سیتیک به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای مالی و اقتصادی چین منعقد شده است .پس از قرارداد 8 میلیارد یورویــی تامین مالی و فاینانس بین ایران و کــره جنوبی ، این دومین قرارداد بزرگ تامین مالی برای بانک های ایران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.