تطبیق و مبارزه با پولشویی» در بانک ملی ایران

Sobh Eqtesad - - News -

آغاز کارگاه آموزشــی «تطبیق و مبارزه با پولشــویی» در بانک ملی ایــران با حضور مدرسان اروپایی .کارگاه آموزشی «تطبیق و مبارزه با پولشــویی» با حضور سه تن از مدرسان شــرکت فیلیپ ســیدنی هلند، امروز در بانک ملــی ایران آغاز به کار کرد. به گــزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، غالمرضــا پناهی عضو هیات مدیره و معاون امــور ارزی و بین الملل بانک در مراســم افتتاح این کارگاه با اشــاره به این که بانکداری چیزی جز ریســک و مدیریت ریســک نیست، گفت: این ریســک ها هر روز پیچیده تر می شوند و بانک هایی موفقند که بتوانند بر آنها غلبه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.