ابالغ بسته حمایت ازتوسعهصادرات غیرنفتی

Sobh Eqtesad - - News -

در قالب بســته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که توســط مهندس جهانگیری معــاون اول رییس جمهوری ابالغ شــد، بیشــترین آورده از محــل منابع داخلی به منظور اعطای تسهیالت صادراتی برای بانک توســعه صادرات تعیین گردید.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات به نقل از پایگاه اطالع رســانی معاون اول رئیس جمهوری، بســته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که به پیشــنهاد کارگروه برنامه ملی پیشــبرد برون گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی) در جلسه مورخ 1396/5/9 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.