بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی از شرکت پاژن

Sobh Eqtesad - - News -

دکترمرتضی شــهید زاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک کشــاورزی، روز جمعه42 شــهریور از شرکت تولید فرآورده های لبنی پاژن بازدیدکرد.به گزارش روابط عمومی بانک کشــاورزی، درجریان این بازدید که باهدف توسعه و گسترش همکاری ها برگزار شد، دکتر شهید زاده با مدیران این واحد تولیدی دیدار و گفت و گو کرد.بر اســاس این گزارش ، مســعود شریفات و روح اهلل خدارحمی اعضای هیئت مدیره بانک کشــاورزی نیــز در این بازدید دکتر شــهیدزاده را همراهی می کردند.این گزارش می افزاید، بانک کشاورزي به عنوان تنها بانک تخصصی بخش کشــاورزي کشور نقش عمدهاي در تامین نیازهــاي اعتباري تولیدکنندگان بخش کشــاورزي، از جمله صنایع غذایي و تبدیلي وابســته به کشاورزي بر عهده دارد و تا کنون طرح های بزرگی با مشارکت این بانک در سراسر کشور به بهره برداری رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.