مسکو: سخنان کردها باید شنیده شود ایران،‌ترکیه‌و‌روسیه‌۰۰۵‌ناظر‌به‌ادلب‌سوریه‌م‌یفرستند

Sobh Eqtesad - - News -

رئیس هیات روســیه در مذاکرات آستانه تاکیــد کرد ایران، ترکیه و روســیه حدود 500 ناظر را بــرای نظارت در حومه ادلب سوریه مستقر میکنند.به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، الکساندر الورنتیف، رئیس هیات روسیه در مذاکرات آستانه طی کنفرانسی مطبوعاتی در پایان دور ششــم مذاکرات آستانه گفت: روسیه، ایــران و ترکیه نزدیک بــه 500 ناظر را به شــهر ادلب ســوریه اعزام خواهند کرد و احتماال لیســت ناظران اعزامی به سوریه شــامل چین، امارات، مصر، عراق و لبنان میشــود.الورنتیف از مخالفــان ســوری خواســت از خواستههایی که امکان اجرای آنها وجود ندارد، دســت بردارند.وی درباره نشســت بعدی آســتانه تصریح کــرد: در کنفرانــس آســتانه ۷، میــزان کارایی و اثربخشــی مناطق کاهش تنش در سوریه و اجــرای برخی اصالحــات در آن ارزیابی خواهد شــد.طرفهای شــرکت کننده در نشست آســتانه روز جمعه با ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه و کاهش درگیریها برای شــش ماه با امکان تمدید آن توافق کردند.رئیــس هیات روســیه در مذاکرات آستانه در ادامه بازگشت ثبات و آرامش به مناطق کاهش تنش در جنوب غرب سوریه را ستود و گفت: مسکو پیشنهادات متعددی برای حفظ ثبات در خط فاصل میان سوریه و اراضی اشغالی مطرح کرد که از جمله آنها پیشنهادهایی برای فعالیت هیات سازمان ملل در منطقه جوالن بود. اگر در این زمینه موفق شویم و فعالیتهای نیروهای حافظ صلح در طول خط تماس ســوریه و اراضی اشغالی پویا شود، فکر میکنم ما به شرایطی بازخواهیم گشت که در اوایل سال ۱۱0۲ و پیش از آغاز بحران سوریه برقرار بود، زمانی که این منطقه یکی از آرامترین مناطق در سوریه بود.وی ادامه داد: سواالت متعددی دربــاره راههای حفظ امنیــت در مناطق مرزی میان ســوریه و اراضی اشــغالی در منطقه جوالن به علت وجود تعداد زیادی از گروههای مخالف مســلح در آنجا وجود دارد. این گروههای مخالف نیروهای سوریه را تحریک بــه درگیری میکنند و این امر ارتش اسرائیل را وادار میکند پاسخ نظامی بدهد.رئیــس هیات روســیه در مذاکرات آستانه تاکید کرد: هیچ گروه مسلحی اجازه ندارد در حد فاصل سوریه با اراضی اشغالی حضور داشته باشد، وجود گروههای مخالف ســوری در این منطقه بــا توافقنامه توقف درگیریها میان ســوریه و اسرائیل که در ســال 4۷۹۱ میالدی به امضا رسید، تضاد دارد.الورنتیــف در ادامــه اظهاراتش گفت که نیروهای کرد در آزادســازی بخشهای بزرگی از اراضی سوریه از دست تروریستها مشارکت داشتهاند و باید در راهحل سیاسی بحران ســوریه نقشی داشــته باشند.این دیپلمــات روس عنوان داشــت: شــاهد آزادسازی بخشهای بزرگی از اراضی سوریه از دست داعش صرفا توسط یگانهای کرد بودیم، به همین دلیل ســخنان آنها درباره گذار سیاسی در ســوریه و روند مذاکرات باید شنیده شــود.وی ابراز امیدواری کرد که حومه رقه طــی یک یا دو ماه آینده به طور کامل از دست تروریستها آزاد شود. از سوی دیگر، بشار الجعفری، رئیس هیات دولت سوریه در مذاکرات آستانه نیز در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: سه کشور ضامن آتشبس در سوریه به آنچه در بیانیه مبنی بر حفاظت از حاکمیت ســوریه و وحدت اراضــی آن آمده اســت، پایبند هســتند. الجعفری افــزود: کاروانهای مواد غذایی و دارو جهت پایان دادن به مشکالت ساکنان دیرالزور وارد این شهر میشوند.رئیس هیات دولت سوریه در مذاکرات آستانه تاکید کرد: پایبندی به حفظ وحدت در سوریه آزمونی برای هر طرفی است که روی تروریسم در سوریه حساب باز میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.