شبه جزیره کره، کانون رویارویی قدرت ها

Sobh Eqtesad - - News - مسعود احمدی

تنش ها در منطقه، زمانی اوج گرفت که در ماه ژوئیه به شــکلی بی سابقه ،کره شــمالی دو فروند موشــک قاره پیما را آزمایش کرد که بیش از دو هزار و 500 کیلومتر مســیر طی کرد و به دنبال آن موشــک دیگر این کشور از فراز خاک ژاپن عبور کرد و میلیون ها ژاپنی را در کنار دولت این کشور در بهت فرود برد. شــورای امنیت سازمان ملل، تحت فرمان آمریکا و با البی قدرتمند این کشور و متحدانــش کره جنوبی و ژاپن، بی درنگ قطعنامــه های تحریم را صادر کرد و صادرات مواد معدنی بخش مهم ارز آور برای کره شمالی را هدف قرار داد و درامد ارزی ســاالنه سه میلیارد دالری کشور از این طریق را به دو میلیارد دالر کاهش داد. در ادامه در شرایطی که چین تالش گسترده ای را آغاز کرده بود تا طرفین را به میز گفت و گوها بکشــاند و نیم نگاهی هم به مذاکرات به بن بست رسیده از ســال ۲008 میالدی موسوم به نشست شش جانبه پکن داشت و درست در شرایطی که همگان فکر می کردند تنش ها در حال کاهش است، آمریکا و کره جنوبــی یک رزمایش بزرگ را در دهه پایانی مــاه اوت برگزار کردند. نزدیک به 0۷ هزار نیروی نظامی دو کشــور در این رزمایش شــرکت کردند و کره شمالی بی درنگ هشــدار داد که این کشورها در حال تبدیل کردن شبه جزیره کره به منطقه فاجعه هستند. به نظر می رسید که این اظهار نظر از سوی کره شمالی بی معنا نباشــد و پس از همین رزمایش بود که کره شمالی ششمین آزمایش اتمی خود را انجام داد و یک بمب هیدروژنی منفجر کرد که گفته شده است 0۱ برابر بمب آمریکا در هیروشیما قدرت داشته و این آزمایش ۲۱ برابر از آزمایش چهارم قوی تر بوده است. همین موضوع بار دیگر موجب شد تا شبه جزیره کره به کانون بحران ها تبدیل شود تالش ها بار دیگر از سرگرفته شد در یک طرف آمریکا ، کره جنوبی و ژاپن و از ســوی دیگر چین و روسیه، همین رویارویی نشان می دهد که شبه جزیره کره دیگر منطقه ای منوط به رویارویی بین آمریکا و کره شمالی نیست و قدرت های زیادی در آن حرف هایی برای گفتن دارند. چین سراسیمه تر از هر کشوری اعالم کرد که هرگز به آمریکا و کره جنوبی اجازه نخواهد داد علیه کره شمالی وارد جنگ شوند. البته این موضع از ســوی پکن طبیعی اســت زیرا اضمحالل کره شمالی به این معناست که مرزهای چین به هر شکل به روی میلیون ها آواره جنگی کره شمالی گشوده خواهد شد و بی سامانی مذکور برای چین گران تمام خواهد شد. آمریکا که همچنان بر طبل گزینه نظامی و فشارهای اقتصادی و تحریم بر کره شمالی می کوبد طبیعتا بزرگترین برنده منازعات فعلی اســت زیرا از یک ســو درهای کارخانه های اســلحه سازی خود را به روی کره جنوبی و ژاپن گشوده است و از طرف دیگر چین را درگیر یک پرونده دیگر کرده است. در این بازی که کالفی سردرگم به حساب می آید کشورها اکنون بر این متمرکز شــده اند که هر کدام از این آب گل آلود برای خود ماهی بگیرند و گلیمشان را از آب بیرون بکشند. کره جنوبی از یک طرف طرح گفت و گوی مستقیم با کره شــمالی را مطرح می کند و از طرف دیگر در تالش است تا قدرت نظامی خود را با خرید اســلحه و استفاده از فناوری پیشرفته آمریکا و با رزمایش های بیشتر با آن کشــور باال ببرد. ژاپن در این میان راه های زیادی ندارد جز اینکه ســامانه های پیشرفته موشکی پاتریوت ۳ را فعال کند تا چنانچه کره شمالی قصد اقدامی علیه پایگاه های نظامی آمریکا در این کشور را داشت توان مقابله با این موشک ها را داشته باشــد که البته بسیاری کارشناسان بعید می دانند چنین توانی در ژاپن موجود باشــد. آمریکا درهای کارخانه های سالح سازی را باز کرده است و دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا می گوید اجازه داده است تا کره جنوبی و ژاپن از این کشور سالح های پیشرفته بخرند و مساله انتقال تسلیحات هسته ای این کشور به کره جنوبی هم در حال رایزنی است. چین اما می کوشد تا از شکار ماهی در این آب گل آلود سهمی داشته باشد این کشور خوشحال است که فعال موضوع دریای جنوبی مطرح نیست و بسرعت در حال پیشبرد طرح های خود در این دریاست که نزدیک به 80 درصد از آن را متعلق به خود می داند. شاید برای همین است که تحلیلگران بر این باورند اگر چین بخواهد کره شمالی را متوقف کند و اگر چنین قدرتی هم داشته باشــد طبیعتا امتیازاتی از آمریکا در دریای جنوبی خواهد گرفت و در این باره با آن کشــور چانه زنی خواهد کرد. روســیه اماگفته اســت که تحریم های بیشتر آمریکا باعث می شود تا کره شمالی دست به اقداماتی شــدیدتر بزند و به دنیا هشــدار داده است که در چنین صورتی و با فشارهای بیشتر واشنگتن باید در انتظار فاجعه باشد. با این حال آمریکا با کمک چین و روســیه، روز دوشنبه قطعنامه شماره 5۷۳۲ را در شورای امنیت سازمان ملل علیه کره شمالی تصویب کرد. بر اســاس این قطعنامه حدود 5۷ درصــد از واردات گاز و 55 درصد از واردات بنزین به کره شمالی قطع می شود. عالوه بر این هیچ گونه منسوجاتی هم از کره شمالی صادر نخواهد شد که به تنهایی 800 میلیون دالر به اقتصاد کره شمالی ضربه می زند.در شرایط کنونی حدود 0۹ درصد از کل صادرات کره شمالی تحت این ممنوعیت ها قرار گرفته است. عالوه بر این، از کار آن دسته از کارگران کره شمالی که حاصل درآمدهای خود را به کشورشان می فرستند در سایر کشورها جلوگیری می شود. به دنبال رای شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطعنامه تحریم ها، نماینده روســیه خواستار گفت و گو و کار دیپلماتیک با کره شمالی شد و هشدار داد که بی توجهی به این موضوع، اجماع شورای امنیت را به خطر می اندازد.'واسیلی نبنزیا'تصریح کرد: از این قطعنامه اعالم پشتیبانی کردیم اما تاکید داریم که باید این قطعنامه به وضعیت انســانی و وضعیت شهروندان کره شمالی توجه کند روسیه بر این باور است که راه حل تغییر وضعیت شبه جزیره کره، نیازمند دیپلماسی و کاستن مرحله ای از تنش ها است.کره شمالی به این قطعنامه واکنش تندی نشان داد و کره جنوبی نیز با استقبال از تحریم های جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه کره شمالی گفت: این حرکت هشدار بزرگی به پیونگ یانگ است که با تحرکات مداوم تنها چالش های دیپلماتیک و اقتصادی خود را عمیق تر می کند. شبه جزیره کره بحرانی ترین منطقه جهان در شرایط فعلی اســت به این دلیل که قدرت های بزرگ و دارندگان تسلیحات هسته ای درگیر آن هستند و هر حرکتی نابخردانه از یکی از جبهه ها می تواند آتش جنگی را شعله ور کند که به مناطق دیگر نیز کشیده خواهد شد. برای همین به نظر می رســد که ایده گفت و گو و مذاکره برای کاستن از تنش ها و درخواست ها برای خویشــتنداری طرفین می تواند بهترین راهکار برای گریز از هر جنگ و مناقشه و درگیری نظامی باشد. منبع: ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.