یک رهبر کرد عراق جزئیات پیشنهاد قدرتهای جهان به بارزانی را فاش کرد

Sobh Eqtesad - - News -

یــک مقام کرد عراق از پیشــنهاد آمریکا، انگلیــس و فرانســه به اقلیم کردســتان عراق برای حل مشــکل همهپرسی پرده برداشــت.به گزارش ایســنا، بــه نقل از روزنامه فرامنطقهای الشرق االوسط، محمد حاجی محمود، دبیر حزب سوسیال اقلیم کردســتان عراق گفت: برت مک گورک، نماینــده آمریکا در ائتــالف ضد داعش و سفیران انگلیس و فرانسه و نماینده سازمان ملل پیشنهاد دادهاند که همهپرسی اقلیم کردســتان عراق برای دو ســال به تأخیر بیفتد تا نشستی در ســازمان ملل درباره پرونده عراق و همهپرسی استقالل برگزار شــود و به این ترتیب این طرفها بتوانند مشکل بین بغداد و اربیل را حل کنند.وی افزود: برت مکگورک این پیشــنهاد را به تازگی به بارزانی داده و گفتهاند در صورت مخالفتش اقلیم باید تبعات آن را بپذیرد.این مقام کرد ادامه داد: در نشست سازمان ملل پرونده عراق از جمله مســاله همهپرسی و اقلیم کردستان عراق بررسی خواهد شد و این سه کشور و سازمان ملل تالش خواهند کرد برای مشکالت بغداد و اقلیم چارهای بیندیشــند. محمود گفــت: در حقیقت آنها هیچ چیز ملموســی ارائــه نکردهانــد و جــواب مســعود بارزانی، رئیس اقلیم کردســتان عراق این است که باید جایگزینی قویتر از همهپرسی باشد و این موضوع با احزاب کرد دیگر برای اتخاذ تصمیم جمعی بررســی خواهد شــد.وی افزود: اگر جدی باشند باید این موضوع در سازمان ملل مطرح شود و موعــد همه پرســی نیز مشخص شود، همانطور که درباره کشــورهای دیگری مثل سودان جنوبی، تیمور شرقی و مونتهنگرو رخ داد. اگر موعد همهپرســی را مشخص کردند و سازمان ملل قطعنامهای در این باره صادر کرد در آن زمان رهبری اقلیم کردســتان این موضوع را بررسی خواهد کرد.محمود

درباره نگرانیها درخصوص وقوع جنگ در کرکوک بین پیشــمرگها و حشد شعبی گفت: برداشــت ما از قصد و نیت عراقیها این اســت که بعد از پایان جنگ با داعش برای سیطره بر مناطق مورد مناقشه مثل کرکوک، خانقین و سنجار تالش خواهند کــرد.وی درباره پیامدهای همه پرســی و امــکان درگیری میان این اقلیــم و ایران و ترکیــه گفــت: ترکیه و ایــران تاکنون هیچ کاری نکردهاند و مــن بعید میدانم مرزهایشان را ببندند چراکه منافع بزرگی در اقلیم کردســتان دارند.از ســوی دیگر، ســفارت آمریکا در بغــداد در بیانیهای بار دیگــر مخالفت خــود را با برگــزاری این همهپرســی اعالم کرد و افزود: این اتفاق تمرکز بر به شکســت کشاندن داعش را از بین میبرد.سفارت آمریکا بارها به رهبران اقلیم تاکید کرده که همهپرسی تمرکز در تحقق ثبات در مناطق آزاد شــده از دست داعش را از بین میبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.