میانمار به فرستاده آمریکا اجازه بازدید از مناطق درگیری را نمیدهد

Sobh Eqtesad - - News -

دولت میانمار اعالم کرد مقام آمریکایی که قرار اســت به این کشــور سفر کند اجازه رفتن به مناطق وقوع خشونتها علیه اقلیت مسلمان روهینجا در این کشور را نخواهد داشت. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگــزاری رویترز، دور جدید خشــونتها علیه اقلیت مســلمان روهینجا در میانمار باعث آوارگی حدود 400 هزار نفر از این مســلمانان و کشته شدن صدها تن از آنها شــده است.پاتریک مورفی، معاون وزیر امور خارجه آمریکا قرار اســت براســاس اعالم وزارت خارجه این کشور در سفر به میانمار نگرانیهای واشنگتن درباره وضعیت اقلیت روهینجا را مطرح کرده و خواهان دسترســی بیشــتر امدادرسانها و کمکها به مناطق درگیری در این کشور شود. مقامهای میانمار گفتهاند که او در این ســفر با رهبران دولت این کشور در شهر نایپیداو، پایتخت میانمار دیدار کرده و روز سه شنبه نیز در سخنرانی آنگ سان سوچی، رهبر این کشور خطــاب به مردم میانمار حضور پیدا خواهد کرد.تین مائونگ سوه، یک مقام ارشد دولت میانمار در ایالت راخین به رویترز گفت: مورفی قصد دارد از شهر سیتوه مرکز این ایالت بازدید و با فرماندار آن دیدار کند اما اجازه رفتن به شمال این ایالت را که از 5۲ اوت تاکنون شاهد خشونتها علیه اقلیت روهینجا بوده پیدا نخواهد کرد.تین مائونگ سوه در پاسخ به اینکه آیا مورفــی اجازه رفتن به منطقه مائونگ داو را پیدا خواهد کرد، گفت: او چنین اجازهای را نخواهد داشــت.به دنبال فرار بیش از 400 هزار آواره روهینجایی از میانمار، بنگالدش نگرانیها از بابت وقوع یک بحران انســانی از خاک میانمار افزایش پیدا کرده است اما دسترسی امدادرسانها و خبرنگاران به مناطق درگیری شدیدا محدود شــده است.میانمار روز جمعه تاکید کرد که دسترسی امدادرســانها به منطقه درگیری محدود نکرده اما یک سخنگوی دولت میانمار گفت مقامها یکسری نگرانیهای امنیتــی دارند.افراد فراری و برخی ناظران حقوق بشر گفتهاند که ارتش و شبهنظامیان بودایی در میانمار دست بــه یک کمپین آتش زنی علیه روســتاها و خانههای متعلق به مســلمانان روهینجا زدند و یک خبرنگار رویترز در خاک بنگالدش گفته که روز جمعه شــاهد برخاســتن دود سیاه بزرگی از نواحی خاک میانمار بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.