اردوغان چهارم اکتبر به تهران سفر میکند

Sobh Eqtesad - - News -

رئیس جمهور ترکیه در گفتوگو با رســانههای ترکیهای اعالم کرد که قرار اســت چهار اکتبر (۲۱ مهر)به منظور شــرکت در یک نشســت استراتژیکی دو جانبه در سطح مسئوالن بلند پایه به تهران ســفر کند.به گزارش ایســنا، به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در گفتوگو با یک شــبکه تلویزیونی ترکیهای گفت: موضع ایران در رابطه با ضرورت حفظ وحدت و یکپارچگی عراق مشابه موضع ترکیه است.وی در رابطه با اجرای عملیات نظامی بــا ایران علیه گروهک ( پ. ک . ک) گفت: ایرانیان گام های مثبتی در این راســتا برداشتهاند و این عملیات ممکن است در کوههای قندیل (شمال عراق) و یا جای دیگری باشــد و دو کشــور در حال بحث و بررسی این موضوع هســتند.اردوغان در ادامه گفت: قرار است 4 اکتبر برای شرکت در یک نشست استراتژیک دو جانبه به تهران سفر کنم و در آن ســفر در مورد مسائل مربوط به عملیات احتمالی مشترک علیه گروهک ( پ. ک . ک) با مسئوالن ایرانی گفتوگو خواهم کرد. رئیس جمهور ترکیه خاطرنشان کرد: خلوصی آکار، رئیس ستاد نیروهای مسلح ترکیه قبل از من به تهران سفر و با همتایان خود گفتوگو خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.