پوتین در انتخابات ۸۱۰۲ روسیه نامزد میشود

Sobh Eqtesad - - News -

منابع آگاه در کاخ کرملین میگویند پوتین در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری روسیه نیز شرکت میکند و نامزدی او برای این پست در دو مرحلــه انجــام خواهد شــد.به گزارش ایســنا، روزنامه کامرســانت به نقل از منبعی آگاه نزدیک به کرملیــن فاش کرد: طراحی و تدوین برنامههای تبلیغاتــی والدیمیر پوتین

برای انتخابات ریاست جمهوری 8۱0۲ تقریبا به پایان رسیده است.این روزنامه روسی آورده است: نامزدی پوتین برای دوره جدید ریاست جمهــوری در دو مرحله صورت خواهد گرفت کــه طبق برنامه کرملین، مرحلــه اول در ماه نوامبر انجام خواهد گرفت.به نوشته کامرسانت در این مرحله پوتین علنا اعالم خواهد کرد که

با نامزدیاش در انتخابات ریاســت جمهوری موافق است.قبل از آن نیز تعداد زیادی مراسم ویژه برای ســازماندهندگان و هم برای رئیس جمهور و دستگاه اجراییاش در قالب تبلیغاتی و معرفی برنامهها برگزار خواهد شد که از جمله آن میتوان به جشن روز وحدت ملی و همایش جامعه اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.