آمریکا در برجام باقی بماند

Sobh Eqtesad - - News -

نماینده روسیه در سازمان ملل روز جمعه از آمریکا خواست تا در توافق بینالمللی برنامه هستهای ایران باقی بماند. به گزارش ایسنا، به نقل از شینهوا، واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در ســازمان ملل در پاسخ به این سوال که پیام روسیه به آمریکا در نشست احتمالی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل میان ایران و شــش قدرت جهانی چیســت، گفت: "آمریکا در برجام باقی بماند".وی افزود: این مســئله خیلی مهم است. این نه تنها خواسته ماT بلکه خواسته دیگر طرف های عضو برجام نیز هست و حتی کشورهایی که عضوی از این توافق نیستند سعی میکنند این پیام را به آمریکا برسانند.به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ اعالم کرده است که در ماه اکتبر دیگر پایبندی ایران به برجام را تایید نخواهــد کرد؛ بنابر قانون آمریکا رئیسجمهور باید هر ســه ماه یکبار در نامهای به کنگره پایبندی ایران به برجام را تایید کند.او همچنین روز پنجشنبه در ادعاهایی بیاساس اعالم کرد که ایران روح برجام را نقض کرده اســت. این در حالی اســت که آژانس بینالمللی انرژی اتمی )IAEA( که مسئول نظارت بر برجام است همواره در گزارشهای خود اعــالم کرده که ایران به تعهداتش پایبند بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.